Trykk “Enter” for å komme videre

Trygderetten påpekte saksbehandlingsfeil – NAV fortsetter i samme spor

Last updated on 25. januar 2020

Flere kjennelser fra Trygderetten slår fast at NAV har begått saksbehandlingsfeil som gjør vedtak ugyldige – uten at NAV har fulgt opp. Dette dreier seg om tilfeller hvor NAV har overprøvet behandlende leges erklæringer. Særlig én kjennelse skiller seg ut – og Trygderetten henviser til den også i flere senere kjennelser.

Det heter blant annet:

«At legeerklæringene fra klagers behandlende medisinere er fraveket uten nærmere begrunnelse eller innhenting av tilleggsopplysninger fra disse legene, er å anse som en saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig.»

Deretter bringer Trygderetten et utdrag fra den aktuelle kjennelsen – TRR-2013-1208 – som ser ut til å ha satt en slags presedens:

«I en situasjon der behandlende lege hadde vurdert XX som forhindret fra å delta i arbeidsrelatert aktivitet av medisinske grunner og NAV vurderte å overprøve dette, burde NAV etter rettens mening bedt legen om en nærmere grunngivning for sitt standpunkt. NAV overprøvde vurderingen til legen uten å gjøre dette. Retten mener at NAV da gjorde en saksbehandlingsfeil ved å ikke sørge for at saken var godt nok opplyst, og viser i denne sammenhengen også til tilsvarende ankesak TRR-2009-386.»

– Dette viser at NAV har, og har hatt, større lojalitet til de styringssignalene fra regjeringen som ligger i tildelingsbrevet, enn til tydelige føringer fra Trygderetten på hva som er riktig lovanvendelse. Alt handler om å redusere trygdeutbetalingene, og ingenting om å gi syke og uføre mennesker inntektssikring, trygghet og et verdig liv. Dette går helt over stokk og stein, og folketrygdens formål ser ut til å være helt glemt, sier AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen.

AAP-aksjonen erfarer at en stor del brukere opplever at NAV overprøver de legeerklæringer og vurderinger de har innhentet fra både egne behandlere og spesialister de har søkt hjelp hos. På den måten blir brukerne «hengende igjen» i NAV-systemet uten avklaring mot enten arbeid eller uføretrygd.

En slik avklaring er Regjeringens eksplisitte mål uttrykt blant annet gjennom endringene i AAP-ordningen, der denne i 2018 ble kuttet ned fra 4 til 3 år. Det ble også innført en karensperiode på ett helt kalenderår dersom brukeren ikke var ferdig avklart (friskmeldt eller formidlet til uføretrygd) i løpet av disse tre årene.

Denne praksisen med å svært hyppig overprøve legeerklæringer fra pasientens egne behandlere, ble ikke minst problematisert stort i NRK Brennpunkts reportasjer fra 2010 og 2011 – blant annet gjennom en dokumentar med tittelen “Diagnose mens du venter.” AAP-aksjonen har tidligere skrevet om denne dokumentaren.

Trygderetten synes å legge til grunn den forventede praksis i enhver forvaltning, ved å henvise til at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før forvaltningen tar sin beslutning.

I en av kjennelsene står det også spesifikt at retten henviser til Forvaltningslovens § 17: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»

Også her henvises det til at NAV kun hadde overprøvd legens faglige vurdering av pasienten, uten samtidig å be om utfyllende opplysninger.

Dette er altså en saksbehandlingsfeil som gjør at Trygderetten stempler vedtaket til brukeren som ugyldig. NAV har da ikke juridisk adgang til å verken stanse utbetalinger eller fremme tilbakebetalingskrav – dersom NAV samtidig skulle mene at dette er aktuelt i saken. Et ugyldig vedtak er nettopp det – ugyldig.

Trygderetten har vist til slike saksbehandlingsfeil og konsekvensene av dem gjennom flere kjennelser, men NAV synes å opprettholde overprøvingspraksisen.

Denne problematikken er etter AAP-aksjonens oppfatning nært beslektet med det som har pågått i NAV-skandalen, der Trygderetten har avsagt flere kjennelser uten at NAV har innrettet seg etter dette og endret kurs.

Hvor mange ugyldige vedtak ligger nå der ute i systemet? Vedtak som har sendt brukere som kasteballer mellom NAV og klageinstansen, med klager som har fått saksbehandlingstid på mange måneder istedet for at NAV respekterer at vedtaket er ugyldig? Klager som har tatt flere år å ferdigbehandle enn det som strengt tatt er nødvendig? Gjennom AAP-aksjonens Facebook-gruppe med sine nå 11.000 medlemmer og den direkte kontakten med brukere i NAV, ser vi at denne typen problematikk forekommer i et foruroligende omfang.

I en rapport utarbeidet av SINTEF som ble omtalt i Aftenposten i juni 2015, fremkommer det at NAV-ansatte gir ubegrunnede avslag for å pynte på statistikken – det vil si oppnå internt fastsatte måltall for «produksjon» av saker. NAV-enhetene ligger i konkurranse med hverandre om å produsere «mest.»
I den samme rapporten fremgår det at en stor del av årsaken til at saker omgjøres ved klage er nettopp at NAV ikke innhenter nødvendig informasjon og opplysninger – altså bryter med Forvaltningslovens §17.

Les mer om NAVs overprøving av legeerklæringer her:

Trygderettsadvokat slår alarm om NAVs overprøving av legeerklæringer

Jussformidlingen i Bergen: – NAV overprøver legene

Lege kritiserer NAV for dårlig samhandling – NAV svarer med tilsyn

Foto: Faksimile

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »