Trykk “Enter” for å komme videre

 AAP-søknad forlagt hos lokalt NAV i 4 måneder


En kvinne som har stått uten inntekt siden høsten 2022 grunnet avslag på AAP, opplevde at den nye søknaden ikke ble sendt inn til NAV Arbeid og Ytelser. Til tross for utallige purringer og anmodning om forklaring på hendelsen, er kvinnen idag fortsatt ikke informert om hva som egentlig skjedde.

Siden høsten 2022 har småbarnsmoren blitt forsørget av sin ektefelle. Alle reserver er brukt opp, inkludert pengegaver fra bryllup.

Avslag på AAP har bunnet i at NAV ifjor mente arbeidsevnen ikke var nedsatt med minst 50 prosent. Først våren 2023, i forbindelse om ny AAP-søknad, gjør NAV helomvending og mener at arbeidsevnen hennes *er* nedsatt med minst 50 prosent og til ethvert arbeid.

Det er denne siste saken som kvinnen sier har blitt liggende urørt hos hennes lokale NAV-kontor i svært mange måneder.

AAP-aksjonen har sett dialogmeldinger der det fremgår at kvinnen flere ganger har tatt opp den uteblitte saksbehandlingen med lokalt NAV, og deretter skriftlig etterlyst at de produserte et referat fra disse samtalene. Dette har ikke NAV etterkommet.

Lokalt NAV: Skulle få etterbetalt alt

Klagesaken etter avslaget i 2022 ligger i dag i Trygderetten, og er ikke ferdig behandlet. NAV lokalt har gitt klart utrykk for at kvinnen skal få AAP tilbakebetalt fra september 2022. Det skulle hun imidlertid ikke få så lett (se senere avsnitt). NAV hevder dette må behandles som en separat sak.

Dermed går tiden. Saksbehandlingstiden på en vanlig AAP søknad hos NAV er på denne tiden rundt 11 – 13 uker.

I dokumentasjonen som ligger i saken kan vi lese at allerede fra slutten av juni skriver kvinnen om en svært anstrengt og trang økonomi, og at de som familie ikke kan planlegge noe. At feriemånedene står for tur og familien mangler inntekt.

NAV hevdet saken var oversendt

Kvinnen får skriftlig beskjed om at saken er sendt over til NAV arbeid og ytelser 5. juli. Hun mottar Arbeidsevnevurderingen som konkluderer med nedsatt arbeidsevne noen dager senere. Når saken er sendt over til NAV arbeid og ytelser, skal de normalt sett bruke 3 uker på å fatte vedtaket på AAP.

28. juli purrer kvinnen opp sin AAP sak. I samtalereferatet står det å lese at saksbehandlingstiden på tre til fire uker hos NAV arbeid og ytelser nå er økt til fem uker.

Dagene går, og den 9. august tar kvinnen igjen kontakt med NAV.

I samtalereferatet står det blant annet å lese:

“Du leverte søknaden om arbeidsavklaringspenger xx.05.2023. Du kan dermed forvente svar innen utgangen av 10.08.2023.”

Saksbehandlingstiden som stadig øker

Etter ny henvendelse til NAV får kvinnen en skriftlig beskjed fra NAV arbeid og ytelser den 11. august, 9 uker fra hun søkte, og hvor det står;

«Vi beklager at det tar lang tid før du får svar på søknaden din om arbeidsavklaringspenger.

Søknaden din blir behandlet fortløpende. Per i dag behandler vi saker vi mottok fra NAV-kontoret 30.06.23. Vi mottok din sak 05.07.23. Vi har stor saksmengde. Det er vanskelig å si nøyaktig når saken blir behandlet, men kan nok ta opp mot 7 uker fra vi mottok den, mulig også lengre.

Vi beklager at du har fått beskjed om 5 ukers saksbehandlingstid, da dette viser seg å ikke stemme.

Med vennlig hilsen Arbeidsavklaringspenger

NAV Arbeid og ytelser.»

Svarer ikke innen fristene

Kvinnen purrer opp sin sak flere ganger i august, da hun opplever å ikke få svar på sine spørsmål og hun opplever at NAV ignorerer hennes henvendelser og ikke svarer opp innenfor fristene de har.

Kvinnen ber om at saken blir prioritert, da familien står i en vanskelig økonomisk situasjon. Det har nå gått nesten ett år med 0,- kroner i inntekt. Alt av oppsparte midler og pengegaver er brukt opp.

25. august ber kvinnen om møte med NAV. Her fremheves det i meldingen at dette er ikke en AAP sak som kun går tilbake til mai 2023, men helt tilbake til september 2022. NAV lokalt har gitt klare føringer for at de vil innstille på at hun får AAP tilbakebetalt fra september ifjor.

Her kommer det også frem; alle de motstridende meldingene om saksbehandlingstider fra 3 til opp mot 7 uker som gir stor frustrasjon.

Men det kan ikke bli noe møte, da veileder er i ferie – kan vi lese av svaret fra NAV.

Sjokkbeskjeden

31. august kommer så beskjeden om at hele AAP-saken har blitt liggende igjen hos lokalt NAV-kontor. Den har ikke ligget hos NAV arbeid og ytelser. Den ble sendt over dit den 5. juli, men kom så i retur til lokalt NAV-kontor, og ingen der hadde tatt tak i saken.

Alle meldingene og alt av kommunikasjon som har vært mellom kvinnen og NAV om forlenget saksbehandlingstid, har vært bygd på feil informasjon. AAP-søknaden har igjennom alle purringer til NAV arbeid og ytelse aldri ligget der, AAP søknaden har vært på lokalt NAV- kontor og dette har ingen av alle de som har svart på henvendelser fra kvinnen klart å fange opp igjennom 11 purringer til NAV, fra 5. juli og frem til 29. august.

Noen god forklaring på hva som manglet i saken har ikke kvinnen fått.

Det som kommer frem i referat fra NAV er at det har vært «uenigheter» mellom NAV lokalt og NAV arbeid og ytelser.

Det står også nå klart at en etterbetaling av AAP kun vil gå tilbake til datoen i mai 2023 hvor det ble søkt ny AAP og ikke tilbake til september 2022.

Det er en egen sak som i dag ligger i Trygderetten.

– Bryter forvaltningsloven

-Det går en rød tråd igjennom denne saken med mangelen på de 4 K’er, sier leder av AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

-Mangelen på god kommunikasjon innad og ut fra NAV-kontoret. Denne mangelen på god kommunikasjon gir frustrasjon og fortvilelse. Den inngir ikke tillit. Kapasiteten til NAV er totalt sprengt, og saksbehandlingstidene som blir oppgitt blir ikke overholdt. Søker blir ikke informert, men må søke all informasjon selv. Igjennom dette blir også forvaltningsloven brutt.

Kompetansen hos NAV svikter også, mener Thoresen.

-Og vi må stille spørsmål ved hvilke holdninger og verdier (etikk) NAV-ansatte sitter med overfor syke mennesker som helt klart ikke er i stand til å gå tilbake til sitt arbeid, eller ta annet arbeid etter ett år som sykemeldt. Hvordan kan NAV la være å følge opp et menneske som står helt uten inntekt og ikke har valget om å bare ta seg en jobb, spør Thoresen.

-Har NAV i første omgang innhentet de opplysninger de har trengt for å gjøre et riktig vedtak?

– Hvor er den kritiske tenkningen?

-Hun peker på at NAV lokalt har gitt klart utrykk for at AAP skulle etterbetales fra september 2022. Noe de nå går tilbake på.
Kanskje det var her «uenigheten» i saken lå, spekulerer aksjonslederen.

-Hvor er den kritiske tenkingen til NAVs ansatte i denne saken? Hvordan kan NAV-ansatte ta i mot telefoner og meldinger hvor det så klart kommer frem et rop om økonomisk hjelp? Vi står i en dyrtids-krise og NAV unnlater å gi veiledning og økonomisk hjelp. Samtidig forstår vi av hele saken at ingen ansatte går inn og virkelig undersøker hvor saken ligger. De svar som blir gitt forstår vi at blir gitt på generelt grunnlag og er ikke knyttet til kvinnens sak.

Kvinnen har i dag fått på plass sin AAP. Vedtaket gjelder fra mai 2023, ikke fra september 2022.

-Familien har fått på plass en inntekt til, men det store økonomiske tapet uten inntekt fra september til mai, er ikke erstattet. Og dette er noe som vil fortsette å svi i lang tid fremover. Vi ser dessverre altfor ofte at saker som denne gjentas i NAV-systemet, og at folk blir utsatt for en enorme belastninger på grunn av lange saksbehandlingstider og feilbehandling. NAV-systemet påfører derfor folk belastninger istedet for å hjelpe, noe som kan medføre at folk blir sykere og at veien tilbake til arbeidslivet blir lengre enn den hadde blitt med riktig hjelp til riktig tid, avslutter Thoresen.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »