Trykk “Enter” for å komme videre

Skadet i eksplosjon – har vært i NAV-systemet i 37 år

Engelien har holdt på med sin NAV-sak siden november 1987. Det året arbeidsminister Tonje Brenna ble født, skriver han selv i et innlegg på Facebook. For å sette saken litt i perspektiv, har han nå et barnebarn som skal konfirmeres.

NAV har imidlertid valgt å overprøve både psykologer, leger og fysioterapeut i den byråkratiske «kampen» mot Engelien – en sak som også Dagbladet omtalte nylig.

Tre avslag på uføretrygd

Hele tre ganger har NAV avslått hans søknader om uføretrygd, etter at Engelien de første 16 årene etter ulykken forsøkte så godt det lot seg gjøre å kjempe seg tilbake i jobb gjennom diverse utprøvinger og tiltak som dessverre bare gjorde ham dårligere. Blant annet hadde han arbeidsutprøvinger ved TOPRO i 2007, og HAPRO Involver 2017.

Han har vært av og på både sosialstønad og AAP-ordningen, og siden 2019 har han utelukkende levd på sosialstønad.

Hans advokat Karstein Egeland, som er intervjuet i Dagbladets artikkel, mener NAVs vurderinger i saken er basert på synsing og manglende forståelse for hans smertepåvirkning.

En høyst logisk betraktning fra advokaten i Dagbladets sak lyder:

«Jeg har virkelig vanskelig for å tro at Engelien har «faket» at han er ufør i nesten hele sin yrkesaktive alder.»

Stygt skadet i eksplosjon på ammunisjonsfabrikk

Ulykken som skjedde for nå 37 år siden, inntraff på Raufoss Ammunisjonsfabrikker da Engelien var en del av arbeidslaget som jobbet med å lage kruttladninger til raketter.
En ladning hadde tatt fyr i naborommet, og det oppsto en eksplosjon. Trykkbølgen kastet ham mot en branndør mens rester av bygningsmassen raste ned over ham.

Engelien fikk plager i rygg og nakke, og som stadig ble verre gjennom årene. Situasjonen krevde at han måtte bevege seg langsomt for å ikke utløse smerteanfall.

Teksten fortsetter under bildet.

Store skader. Heldigvis kom arbeiderne fra eksplosjonen med livet i behold. Rune Engelien ble imidlertid stygt skadet og har levd med smerter i hele sitt voksne liv. Foto: privat

Han ble arbeidsutprøvd både i bedriften der han jobbet, og hos andre bedrifter. Det gikk dårlig. Etter 16 år mente fastlegen at uføretrygd var det rette, men Engelien ønsket likevel ikke å gi opp. Dette gjorde ham imidlertid bare dårligere, og han sendte til slutt søknaden.

Men NAV avslo, og mente det ikke var dokumentert at han hadde en nedsatt arbeidsevne med de påkrevde «minst 50 prosent.» 

NAV avslo deretter søknaden enda en gang, før det siste avslaget kom på høsten ifjor.

Advokat: – Gjør ikke en reell vurdering av saken 

Det antydes blant annet at Engelien ikke er «motivert» nok. Saken hans skal nå igjen behandles av Trygderetten. Der var den også i 2016.
I 2022 var saken i Lagmannsretten, der han tapte med knapp margin: 2-1 i dissens.

Engeliens advokat mener også at NAV ikke tar seg bryet med å vurdere saken hans grundig nok, men bare baserer seg på tidligere vurderinger som NAV selv har gjort. Han refererer også til det han kaller «skrivebordsdiagnostisering» fra NAVs rådgivende leger – som vurderer saken helt uten å ha møtt Engelien.
De sier bare at det ikke foreligger sykdom eller skade i ryggen som kan forklare smertene hans.

Advokaten mener at NAV da ikke gjør en reell vurdering av saken.

To avdelinger i NAV uenige med hverandre

Engelien selv reagerer også på at to ulike avdelinger i NAV ikke klarer å bli enige seg imellom, og kommer til helt ulike konklusjoner.

Arbeidsutprøvings-karusellen har Engelien også vært utsatt for. Han beskriver det slik til Dagbladet:

– Det var en evig runddans for å kartlegge om jeg hadde restarbeidsevne. Jeg har virkelig prøvd alt for å holde meg i jobb.

Godkjent som yrkesskade

I 2007 fikk han til og med skaden godkjent som yrkesskade av NAV selv. Det har ikke gjort noen forskjell for Engelien – selv om reglene da sier at for å få uføretrygd på plass, er det tilstrekkelig at arbeidsevnen er nedsatt med 30 prosent – og ikke 50.

Engelien har enkelte gode dager, der han orker litt. Eksempelvis å pusle litt i hagen.

Han skriver i et innlegg på Facebook om saken:

– De som har med varig stønad/uføretrygd å gjøre (i NAV) nekter å forholde seg til en mengde medisinskfaglige vurderinger, uttalelser og resultater fra eksterne utprøvinger i NAVs egen regi.

Han peker på at NAV også krangler om det såkalte kravet til varighet, altså at en helsetilstand skal kunne bedømmes som varig.

Staten har selv beskrevet dette «varighetskravet» i Ot.prp 102, fra 2001-2002:

“Selv om uførepensjon er en langtidsytelse som vanligvis løper frem til vedkommende får alderspensjon, betyr ikke varighetskravet at det på vedtakstidspunktet alltid skal være avklart at medlemmet vil oppfylle vilkårene for rett til uførepensjon fram til pensjonsalder. Situasjonen vil ofte være slik at det ikke er mulig å ha noen sikker oppfatning om den fremtidige utvikling og mulige bedring. Vilkåret anses å være oppfylt dersom det ikke er noen umiddelbar utsikt til bedring, og muligheten for bedring fortoner seg usikker og i hvert fall ligger et ubestemt stykke inn i framtiden, selv om det ikke er mulig å tidfeste dette til verken mer eller mindre enn 7 år. “

Teksten kan leses på Regjeringens egne sider:

https://www.regjeringen.no/contentassets/0549e83a8fca43c5a2f2e5d402eb719e/no/pdfa/otp200120020102000dddpdfa.pdf

 Engelien peker på at han har oppfylt dette kravet svært mange ganger.

– Han har sittet i NAV-fengsel

AAP-aksjonens leder, Elisabeth Thoresen, er rystet av hele saken:

– Han har sittet i et NAV-fengselet i hele sitt voksne liv. Han har fått barn –  og barnebarn som nå er så store at de skal konfirmeres. Dette her er så ille at ord ikke strekker til. Det skulle bare ikke vært mulig. Han har levd store deler av sitt liv på sosialhjelp, og har vært et menneske som hele tiden har vært under «pisken» til NAV, sier en rystet Thoresen.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »