Trykk “Enter” for å komme videre

– Nav må være den største misbrukeren av vårt helsevesen

Last updated on 18. januar 2024

Kvinnen ble rammet av borreliainfeksjon i 2006, med betydelige komplikasjoner. Senere har kvinnen også blitt diagnostisert med fibromyalgi og  ME.

Trygderetten synes å ha lagt vekt på hva kvinnen har klart en periode, blant annet dette:

I 2018 kollapset hun «etter å ha presset seg til å jobbe 80 prosent for å beholde huset etter et samlivsbrudd. Hun har ikke vært i jobb etter dette”, skriver retten i sin kjennelse – og setter «kollapset» i anførselstegn.

I tillegg støtter retten seg på at kvinnen ikke har gjennomført smertemestringskurs og kognitiv tilnærming til den psykiske siden ved smerte.

Kjennelsen er publisert på Lovdata og kan leses i anonymisert versjon her

Trygderetten er klar over at sykdom ble forverret under arbeidsutprøving og at lege, NAV lokalt og nevrolog fraråder det

Trygderetten skriver i sin saksbeskrivelse:

“Den ankende parts daglige funksjon er nedsatt grunnet ME. Hun klarer ikke å utføre husarbeid og ha andre aktiviteter samme dag. Dette må planlegges nøye og barna hennes må hjelpe mye til. Tidligere var hun aktiv og gikk mye på tur i fjellet, men dette er på grunn av helsen hennes ikke lenger mulig. Hennes sosiale liv er redusert til kontakt med familie og noen få venner.»

Videre:

“Hun har fått oppfølging ved poliklinikken for CFS/ME ved [behandlingssted2], samt kurs for dette gjennom Lærings- og mestringsenheten ved [sykehus]. Hun får også samtaler ved Mestringsenheten for psykisk helse i kommunen. Hun venter fortsatt på plass på smertemestringskurs ved [sykehus].»

Trygderetten synliggjør i denne saken også det stadig tilbakevendende problem at NAV internt ikke er enig seg imellom når en sak vurderes. NAV lokalt mener det ikke er mer å gjøre – mens NAVs ytelsesavdeling med sine jurister gjør medisinskfaglige vurderinger og konkluderer med det motsatte.

«Den ankende parts lokale NAV-kontor har vurdert at ytterligere forsøk på å komme tilbake til arbeid ved hjelp av flere utredninger og behandlinger eller arbeidsrettede tiltak ikke vil være hensiktsmessige. Dette fordi det historisk har vært gjort flere forsøk på tilrettelegginger for henne uten at dette har ført frem. Helsen hennes har forverret seg under disse forsøkene. Lege fraråder videre utprøvinger da forrige runde resulterte i ytterligere forverring av helsetilstanden hennes…»

Trygderetten: – Kan ikke utelukkes at inntektsevnen vil kunne bedres

Trygderetten har valgt å gi NAV Klageinstans medhold i saken – og der konklusjonen blant annet er at

«Det framgår av sakens dokumenter at den ankende part ennå ikke har gjennomført smertemestringskurs ved [sykehus], slik det var planlagt. Retten vurderer at et slikt smertemestringskurs vil kunne være hensiktsmessig.

Det gjenstår dermed behandling som vil kunne bedre den ankende parts inntekts- og funksjonsevne.

Retten påpeker i den forbindelse at den ankende parts tilstand flere ganger har bedret seg og at hun i perioder har klart å komme tilbake i jobb. Hun har selv opplyst at hun «kollapset» i november 2018 etter å ha presset seg til å jobbe 80 prosent for å beholde huset etter et samlivsbrudd. Hun har ikke vært i arbeid etter dette. I og med at det fortsatt er hensiktsmessig behandling som ikke er prøvd, kan det ikke utelukkes at inntektsevnen vil kunne bedres.»

NAV: – Nå er det jurister som finner smutthull

Kvinnen forteller om sin situasjon til AAP-aksjonen:

– Jeg hadde nylig møte med min fastlege, min saksbehandler lokalt og sjefen på det lokale NAV-kontoret. Formålet med møtet var å finkjemme kjennelsen og prøve å tolke hva de mener jeg skal gjøre, hva jeg mangler. Ingen rundt bordet hadde et eneste konkret forslag, da jeg faktisk har gjort alt.

Kvinnen forteller videre:

– I møtet la ingen rundt bordet skjul på frustrasjonen omkring hele saken. Fastlegen forstår ikke hva hun skal sende meg på.  NAV lokalt sier at det nå er jurister som finner smutthull, og at jeg er i en svært uheldig situasjon. NAV-sjefen selv sa at hun dessverre ser at det er fighterne – de som prøver og har prøvd hardest –  som sliter mest med å få uføresøknaden sin gjennom. Så nå er det å begynne helt på nytt. Dette er et ufattelig system! 

Konklusjonen etter møtet med NAV for kvinnen, var at hun nå skal vente på enda et avslag på sak nummer 2 som nå er hos NAV klageinstans, og se om de har noe mer konkret å komme med. Hun regner imidlertid med at de bare henviser til avslaget fra trygderetten. Dette er ventet å komme innen 31 august, dersom NAV holder sin egen tidsfrist.

 

-Enten leser de ikke dokumentasjonen, eller så vil de ikke forholde seg til det som står der

-NAV lokalt har vært kjempeflinke og alltid vært støttende. Jeg har 100 prosent støtte fra NAV lokalt, fastlege og nevrolog som har fulgt meg siden 2013. Jeg ble grundig utredet i tidsrommet 2013-2014. Jeg har gjort alt av behandling som er foreslått for meg.  Smertemestringskurset Trygderetten henviser til var på eget initiativ tilbake i 2019. NAV har aldri bedt meg om det. I henvisningen fra nevrolog står det tydelig at et smertemestringskurs ikke vil bedre arbeidsevnen min, men gi meg verktøy til å håndtere hverdagen bedre.  Alt annet på NAV sin liste av “hva ME-pasienter må gjennomføre” er gjort. Langtids-rehabilitering er også fullført. Jeg har nå nærmere 320 dokumenter som går tilbake til 2006.

Videre sier hun:

Jeg har siden siste avslaget i januar 2023 vært i kontakt med NAV utallige ganger. Da var det mest med Kontaktsenteret som har vært hjelpsomme og forståelsesfulle.  Jeg fikk også til slutt snakke med saksbehandler på NAV Arbeid og Ytelser som ga meg avslaget. Sånn jeg leste avslaget, så var avslaget gitt pga en misforståelse om at jeg ikke hadde fullført rehabiliteringsoppholdet. Jeg ville gjerne oppklare misforståelsen og sendt nok en gang dokumentasjon på dette. 

-Måten jeg ble møtt på var rett og slett grusom. Jeg har ettersendt dokumenter og sendt meldinger gjennom Mitt NAV til Nav arbeid og ytelse. Jeg opplever det hele som at de ikke leser dokumentasjonen. I januar stoppet de AAP’en uten å gi meg beskjed. Den kom først 2-3 uker etter at de hadde stoppet den. Det var heller ingen enkel oppgave å rydde opp i dette.

-Følelsen av å bli mistrodd er så forferdelig vond. Jeg har nok av dokumentasjon, men enten leser de den ikke eller så vil de ikke forholde seg til hva som står der. Nå er altså konklusjonen at jeg skal i en ny runde på flere år? Jeg er livredd men samtidig forbannet. Jeg klorte meg fast i arbeidslivet frem til 2018. Jeg blir hardt straffet for å være positiv, ærlig, sta og vise viljestyrke. Jeg opplever at egne initiativ blir brukt mot meg senere i forløpet. Som min advokat uttrykte seg etter kjennelsen:
” Jussen er dessverre ikke alltid menneskelig og rimelig – i dette konkrete tilfelle er den både rå, brutal og umenneskelig” Jeg har hatt sterk nok rygg til å bære dette, så langt. Men jeg tenker på alle de som ikke klarer det. Sannheten om dette systemet må frem, avslutter hun.

– Som å tro på julenissen

Aksjonsleder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen sier sakshåndteringen fremstår som fullstendig meningsløs:
 
– Dette viser igjen at NAV selv ikke tenker kritisk på noen måte. Det å tro at smertemestringskurs, kognitiv behandling eller et rehabiliteringsopphold vil bedre arbeidsevnen og inntektsevnen etter så mange år, blir som å tro på julenissen.

Hun sier videre:

– Det er som om ME-syke ikke blir tatt på alvor. De med en eller flere diagnoser som innebærer sykdom som ikke er «målbar», står igjen som tapere overfor dagens lovverk og hvordan det blir praktisert. Dette gjelder både i NAV og i Trygderetten.

Mener NAV misbruker helsevesenet

Thoresen er nådeløs i sin kritikk i denne saken:

– NAV må være den største misbrukeren av helt unødvendige utredninger og behandlinger i vårt alt overbelastede helsevesen. Hvor mange av de som får avslag på sin uføresøknad kommer seg ut i arbeidslivet etter at NAV sine krav for utredning og behandling er gjennomført etter avslag på en uføresøknad?

Hun sier videre:

-NAV Arbeid og Ytelser herjer med syke mennesker og bruker hverken sunn fornuft eller skjønn, de rir et lovverk uten noen form for kritisk tenkning. Det er å oppleve som at syke som vil mest, de som er flinkest og står på og prøver å være i jobb igjen og igjen, er de som sliter mest i NAV-systemet. De blir straffet for å være flinke og gjøre som politikere ønsker. Vi kan lese i denne saken at NAV Arbeid og Ytelse bruker alt mot deg, “du har vært for flink, du har klart det før – å komme tilbake i arbeid. Dette klarer du igjen”, sier Thoresen

-Det er å oppleve som NAV bruker en utmattelsesstrategi overfor syke mennesker, sier Thoresen med betydelig harme. – Det er NAV lokalt som mener du er ferdig avklart og NAV Arbeid og Ytelser som er en helt annen styringsenhet som behandler søknaden. NAV lokalt har ikke noe de skulle ha sagt. Vedtaket er en juridisk vurdering. Jussen som veiledere i NAV ikke har kompetanse på. Og det som også er skremmende er at NAV lokalt kan stoppe AAP om eier av sak sier «nå vil jeg ikke mer», eller «jeg orker ikke mer mas eller stress fra nav». Da står den syke helt uten en inntektssikring. Vi har virkelig belegg for å si at NAV- systemet med sitt lovverk, sine rundskriv og arbeidsrutiner herjer med syke mennesker, avslutter hun.

 

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »