Trykk “Enter” for å komme videre

Norsk Pasientforening legger ned driften etter 40 år

Ved å fjerne bevilgningene til NPF i statsbudsjettet for 2023, har Regjeringen og Helsedirektoratet fjernet tilbudet til pasienter som har søkt hjelp til å avklare og utarbeide klager på behandlere, klager til Statsforvalterne og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk Pasientforening skriver videre i sin pressemelding idag, den  29. juni 2023, at regjeringen svikter pasienter og pårørende i sårbare situasjoner:

“Etter førti års arbeid for pasienter som ikke selv har hatt ressurser til å ta opp kampen mot
feilbehandling og manglende etterlevelse av rettigheter i helsevesenet, har Norsk Pasientforening
(NPF) blitt tvunget til å legge ned virksomheten.

Samtidig nedlegges foreningens ledsagertjeneste der frivillige med
helsefaglig bakgrunn, har hjulpet pasienter i vanskelige møter med helsetjenesten. Dette går frem av
en uttalelse fra NPFs årsmøte 28. juni 2023.

NPF er den eneste foreningen i Norge som ved hjelp av medisinskfaglige rådgivere og spesialister og
personell med juridisk kompetanse, hvert år kostnadsfritt har hjulpet ca. tusen pasienter og
pårørende. Det kan også være å forklare, oppklare og forsone en pasient med at de ikke har en sak
mot helsevesenet, og med det hjelpe mennesker til å gå videre i livet. Derfor vil nedlegging av NPF
ramme mennesker i en vanskelig livssituasjon, spesielt de med vanskelig økonomi, som ikke har
ressurser til å søke hjelp hos private advokater og medisinske eksperter, heter det i uttalelsen.
NPF ble invitert til å søke prosjektmidler fra en tilskuddsordning under Helsedirektoratet. Men denne
ordningen er ikke tilpasset en forening som er avhengig av forutsigbarhet for å opprettholde den
daglige driften med høyt kvalifiserte medarbeidere.

Da tildelingen av prosjektmidler kom, straks før påske, syv måneder etter at statsbudsjettet ble lagt fram,
fikk NPF bare en tredjedel av det foreningen tidligere har fått som en fast bevilgning over statsbudsjettet.
Da en rekke forsøk på å skaffe alternative inntektskilder heller ikke førte frem, oppsto det en så usikker økonomiske
situasjonen at foreningens medarbeidere valgte å søke seg over i andre jobber. Da det ble umulig å
drifte kontoret på en forsvarlig måte over for pasientene som søker hjelp fra NPF, måtte styret
anbefale årsmøtet å legge ned driften og returnere de bevilgede midlene til staten.
– Det meste går bra i helsevesenet. Men skjer det feil, blir ikke feilene håndtert slik de burde
håndteres. Det er bukken som passer havresekken, når klager håndteres av det samme miljøet
klagene rettes mot. En kvalitet ved vårt demokrati er at staten bidrar med økonomiske midler til
frivillige og ideelle organisasjoner som retter søkelyset mot forhold statlige myndigheter og
institusjoner ikke fanger opp eller har nok fokus mot. Gjennom arbeidet med tusenvis av pasienter,
opparbeidet NPF en bred spesialkompetanse som gjorde foreningen til en viktig vaktbikkje overfor
helsevesenet. Det økende behovet for helsetjenester skulle også tilsi at tilbudet fra en uavhengig
virksomhet med stor faglig kompetanse, som nettopp NPF, burde bygges opp, ikke legges ned, sier
lederen i styret for Norsk Pasientforening, professor Olav Røise, som jobber ved Oslo
universitetssykehus.

NPF håper regjeringen innser at beslutningen den tok ved utarbeidelsen av statsbudsjettet for 2023,
har så uheldige konsekvenser for pasienter og pårørende i sårbare situasjoner
at den sørger for at virksomheten Norsk Pasientforening har drevet, får rammer det er mulig å jobbe
innenfor. Foreningen legger nå ned virksomheten, men med håp om at virksomheten kan reetableres
om rammer for sikker drift gis, heter det i uttalelsen fra årsmøtet.

For ytterligere kommentarer kontakt
Olav Røise, 90895062, olav.roise@medisin.uio.no”

– Nok en ideell organisasjon må nå legges ned. Det er veldig leit å lese at Norsk Pasientforening gir seg, og er det virkelig noe vi trenger er det nettopp slike foreninger som kan være både til hjelp for pasienter og pårørende og også den kritiske røst, sier leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.

– Igjen er det et helt nødvendig tilbud overfor sårbare grupper som blir borte. Dette vil svekke pasientene og pårørendes rettsikkerhet. Tidspunktet for avviklingen kommer på verst tenkelig tidspunkt i en tid hvor sykehusene må kutte til margen i driftsbudsjettene, med den konsekvens det har for alle som trenger helsehjelp, sier hun.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »