Trykk “Enter” for å komme videre

Kvinne med Føtalt Alkoholsyndrom fratatt uføretrygd fordi hun er mor

Last updated on 18. januar 2024

Etter at kvinnen klaget på beregningen av inntekt i uføresaken sin og klageinstansen behandlet den, mener NAV at hele vedtaket om uføretrygd er feil – og omgjorde hele saken. Hun er eneforsørger for tvillinger, og NAV satte henne dermed på bar bakke.

Kvinnen er født med Føtalt Alkoholsyndrom (FASD), og har ADHD.

NAV mener nå at det ikke er sykdom som er årsak til at kvinnens funksjonsevne er nedsatt.
Hvordan de forholder seg til kvinnens klagesak, er dermed en «teknikalitet» juridisk:
«Vi kan derfor ikke ta stilling til i hvor stor grad inntektsevnen din er varig nedsatt,» skriver
NAV – og gjør dermed hele klagesaken hennes irrelevant.

Medfødt skade

Hun har arbeidet i barnehagesektoren over mange år, men har hatt plager fra ung alder. NAV innvilget AAP i perioden 2007 til 2013. Kvinnen klarte å gjennomføre utdanning og klarte seg i arbeid over flere år, men med høy belastning. Kvinnen er eneforsørger for de to barna.
I 2019 fikk kvinnen tvillinger, men ble sykemeldt etter perioden med foreldrepenger. I
legeerklæringen skriver hennes fastlege at hovedårsaken til hennes nedsatte arbeidsevne er at hun er født med føtalt alkoholsyndrom, noe som gir vansker med det kognitive,
regulering av aktivitet og impulsivitet. Dette gir vansker med det sosiale. Legen skriver også
at det er utvilsomt at medisinsk tilstander fører til at hun ikke klarer å kombinere full jobb
med omsorg for barna.

I rapport fra arbeidsmarkedstiltak før uføresaken ble innvilget, fremgår det at kvinnen har
svært lite overskudd, og de konkluderer med en arbeidsevne på maks 20 prosent:

«Sett i lys av at det fremgår at hun tidligere, før hun fikk barn, har brukt svært mye energi
på å unngå misforståelser og konflikter, antar vi det kan være trolig at det har blitt mer av
dette i en situasjon der hun har lite energi og overskudd.»

«Omsorg for barn er ikke sykdom»

NAV henviser til at det i rundskrivet står at omfattende omsorg i seg selv ikke gir rett til
uføretrygd – men at eventuelt sykdom som utvikles belastningen fra slike oppgaver kan gi
det.

«Omsorg for barn er ikke sykdom,» skriver NAV – og ignorerer fullstendig skaden hun er
født med og hvilke konsekvenser den har.

NAV antar dermed at kvinnen «…vil få mer overskudd til arbeid når barna blir større, eller
hun får avlastning til pass av dem.» NAV oppfatter at hennes plager ikke har økt etter at hun
fikk barn og at det er omsorgen for barna som primært gjør at hun ikke kan arbeide eller kun kan arbeide redusert.

NAV klamrer seg til at hun er vurdert å ha 20 prosent arbeidsevne, og mener at annen type
arbeid vil passe henne bedre enn det hun er utdannet til og har praksis som. NAV henviser
til at tiltaksleverandøren har foreslått gartnerarbeid.

Dermed avslår NAV uføretrygden hennes – i realiteten på bakgrunn av at hun er mor til
tvillinger.

Spesialist: – 87 prosent av de med FASD er utenfor arbeid

Kvinnen tok selv kontakt med spesialist i klinisk nevropsykologi for å vedlegge informasjon
til uføresaken sin. Spesialisten skriver at det ikke finnes studier fra Norge som sier noe om
funksjonsevnen til de med Føtalt Alkoholsyndrom (FASD), fordi det er få som er
diagnostisert med FASD.

Legen skriver:

«Internasjonalt er det mest kjente fra 2004, der man fulgte opp 415 voksne personer med
FASD, og fant at 80 prosent ikke var i arbeid. I Tyskland har man funnet at ca 87 prosent av
pasienter med FASD ikke var i ordinært arbeid eller var arbeidsledige. I det eneste
skandinaviske studiet som foreligger, er det kun undersøkt personer med det fulle Fatale
Alkoholsyndromet. Man finner der at de aller fleste (ca. 70 prosent), ikke er i arbeid.»

Kvinnen arbeidslivet ikke vil ha

Kvinnen selv sier til AAP-aksjonen at hun ikke forstår hvordan NAV kan trekke tilbake
uførevedtaket hennes.

– Jeg har jo forsøkt arbeid i 16 år, og ingen gode tilbakemeldinger. Jeg har prøvd å stå i jobb i alle år, og får oppsigelse på oppsigelse og kun negative kommentarer, sier hun selv om måten hun blir møtt på i arbeidslivet.

Hun opplyser at det var NAV som betalte for utdannelsen hennes, og som hun klarte å
gjennomføre på deltid, men at hun begynte å slite allerede som 21-åring.

– Jeg fikk dekket utdannelse gjennom NAV grunnet mine vansker i arbeidslivet, sier hun – og legger til:

– De på NAV vet nok ikke hva Føtalt Alkoholsyndrom er.

Les mer om Føtalt Alkoholsyndrom her.

Hun opplyser at hun også var på AAP en kort periode i 2022, inntil hun fikk innvilget uføretrygden som nå er trukket tilbake.

Hun opplevde også at NAV innledningsvis mente at beløpet hun fikk utbetalt i starten på
den 80 prosents uføretrygden hun fikk innvilget, var feil.

– De trakk meg 5000 kroner i måneden, sier hun – og opplyser at det var NAV lokalt som ga
klarsignal til at hun kunne søke de siste 20 prosentene ufør.

– Dette skaper klagefrykt. Å få tillit til et slikt system er ikke mulig

– Dette er en så vond sak å få inn. Det er helt underlig at NAV kan opptre på denne måten og bare fravike et vedtak de har gjort for under ett år siden og frata et menneske med en helt klar nedsatt arbeidsevne all inntekt over natten, sier AAP-aksjonens leder Elisabeth
Thoresen.

– Vi snakker om en kvinne som har vært i NAV-systemet siden tidlig 2000 tallet og som har
en medfødt skade. Dette NAV driver med her, finnes det ikke nok dekkende ord for. NAV
herjer med syke mennesker og det er som de ikke har noe kritisk tenking for hva de påfører
syke av ekstra belastninger.

– Har NAV lov til å bruke barna mot kvinnen?

– Spørsmålet i denne saken er også om NAV bryter annet lovverk med forrang. Har NAV lov til å bruke barna mot kvinnen og frata henne all inntekt på denne måten? spør hun.

– Her står det igjen en familie med barn uten noen inntektssikring, fra den ene dagen til den
andre. Slike historier som dette, gjør også sitt til at flere vil bli redde for å klage på sitt vedtak om de mener det er feil, når vi nå opplever at NAV kan omgjøre hele sitt tidligere vedtak og gå tilbake på sin egen vurdering.

Thoresen slår fast:

– Det å få tillit til et slikt system er ikke mulig.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »