Trykk “Enter” for å komme videre

Fikk omgjort fire AAP-vedtak – men får fortsatt ikke AAP

En lang kamp om å få på plass AAP fra 2016 er kronet med seier. Men bare på papiret. «Ola,» som vi kaller ham, får fortsatt ikke AAP etter en seier i NAV klageinstans. NAV bruker karensåret med tilbakevirkende kraft. 

7 år tok det for «Ola» å få på plass sin rett til AAP.

Gjennom flere klager, også til Trygderetten med tap, gjorde NAV klageinstans helomvending etter at Ola fikk på plass AAP i februar 2023 etter en ny klage på AAP. Advokaten hans tok da også opp tidligere søknader om AAP, og da helt tilbake til 2016.

Nav klageinstans skriver: «Vedtaket av 14. desember 2016 omgjøres, med den følge at vedtaket av 23. mars 2017, 12. desember 2017 og 23. april 2020 også omgjøres.»

Ikke mindre enn 4 vedtak blir omgjort i denne saken. Og NAV klageinstans er hard i sin dom over både lokalt NAV- kontor og Trygderettens kjennelse.

Vil gi karensåret tilbakevirkende kraft

Til tross for dette skriver NAV klageinstans:

«Det vil være tilstrekkelig å ta stilling til den første saken, hvor du fikk avslag i vedtaket av 14. desember 2016. En omgjøring av dette vil føre til at senere vedtak og kjennelser også faller bort. Eventuelt videre rettigheter helt fram til innvilgelse gjeldende fra 4. desember 2023 vil da vurderes av Nav-kontoret og NAV arbeid og ytelse, blant annet må det vurderes om det skal ilegges karens på ett år etter tidligere gjeldende regelverk for arbeidsavklaringspenger.»

Først har NAV vurdert hele saken feil fra første søknad av. Når de så skal rette opp i saken så skal de trekke fra ett år i karens, uten å ta hensyn til om Ola kunne vært ferdig avklart i løpet av de først 4 år med AAP. Han har ikke fått noen oppfølging eller mulighet til å få vurdert sin sak opp mot en uføretrygd.

I mange år har Ola forsøkt å få gjennomslag for søknad om arbeidsavklaringspenger, men han ble avvist fra alle kanter av NAV og har stort sett klart å livnære seg på egne midler i alle år. Fastlegen slo fast at Ola hadde «varig nedsatt arbeidsevne» og burde få på plass en uføretrygd. NAV vurderte gjennom sin rådgivende lege at han ikke hadde «varig nedsatt arbeidsevne», men at han derimot kunne være i arbeid. Til tross for dette setter etterhvert lokalt NAV ham på bistandsbehovet «varig nedsatt arbeidsevne». Dette er NAV-lovens § 14a, og koden eller bistandsbehovet som brukes når det åpnes for at det kan søkes en uføretrygd.

De skriver:

«Nav har kommet frem til at dine muligheter til å nyttiggjøre deg oppfølging mot arbeid fra NAV er svært begrensede, og det er derfor ikke mulig å tilby ytterligere arbeidsrettet bistand til deg slik din situasjon er i dag.»

Overlatt til seg selv

Lokalt NAV slapp taket i hele saken, og ga ikke Ola noen som helst videre oppfølging eller veiledning. Han ble overlatt helt til seg selv av NAV.

– Her har NAV virkelig sviktet sitt oppdrag, sier aksjonsleder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen.

Hun vurderer mannens tidligere historikk slik:

– Jeg leser at dette NAV-kontoret avskriver Ola. NAV vil ikke hjelpe ham lenger. NAV ser bare sitt oppdrag i forhold til arbeid, ikke til en avklaring mot en uføretrygd eller noen videre oppfølging. Dette er ikke i tråd med hva lovverket faktisk sier, men like fullt en utbredt praksis i NAV. De sier også at han ikke lenger er «i behov» for mer utredning, behandling eller avklaring. De dømmer ham til et videre liv i fattigdom og eventuelt som sosialhjelpsmottaker, sier Thoresen.

Hun opplyser at Ola har nakkeskade, og her er Norge elendige på behandlingstilbud. Dette en av pasientgruppene som faller mellom alle stoler, ikke får de særlig behandling og svært ofte får de ikke en varig ytelse på plass.

Finner ikke brukerens stemme i saken

Av arbeidsevnevurderingen klarer hun ikke lese noe sted at pasientens egen stemme kommer frem.

– Hvor er brukerperspektivet, og hvor er NAVs veiledningsplikt og samfunnsoppdrag blitt av i dette? Det som skjer etter at Ola vinner retten til Arbeidsavklaringspenger bakover i tid er også ille: I stedet for å etterbetale mannen og innvilge AAP, velger de å se på at perioden han skulle hatt utbetalinger for, omfattes av det såkalte «karensåret.» Karensåret ble i prasis fjerne høsten 2021 og vedtatt fjernet i lovverket av politikerne fra sommeren 2022. Vedtaket fra NAV om å effektuere karensåret tilbake i tid, er datert 9. januar 2024.

– De kunne latt ham få AAP ut over makstiden gjennom unntaksbestemmelsene i loven, sier Elisabeth Thoresen.

– Dette viser det umenneskelige i dette systemet. Han får medhold på alle punkter i sin klage, men han får likevel vedtak om opphør av AAP på grunn av loven om karens. Han skulle hatt videre AAP gjennom datidens unntaksregler.

Og siste ord i denne saken er enda ikke sagt. Ola med sin advokat har påklaget videre vedtak angående opphør av AAP på grunn av karenstiden. NAV har også nå åpnet opp for at Ola kan søke en uføretrygd. Ola som syk har stått helt uten en løpende inntektssikring gjennom 8 år. Han har hatt en pågående kamp mot NAV for å få sine rettmessige ytelser på plass like lenge. Ola burde fått en erstatning for hva NAV har utsatt ham for.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »