Trykk “Enter” for å komme videre

Kvinne med føtalt alkoholsyndrom fikk tilbakebetalingskrav fra NAV på 336.000 kroner

Last updated on 18. januar 2024

Bakgrunnen for saken er at NAV mener kvinnen har mottatt uføretrygd hun ikke skulle hatt. NAV trakk brått tilbake et uførevedtak kvinnen ikke hadde noen grunn til å betvile at var korrekt, etter at hun klaget på utregningen.

Det var etter at kvinnen klaget på beregningen av inntekt i uføresaken sin og klageinstansen behandlet den, at NAV istedet mente at hele vedtaket om uføretrygd var en feil.

Dermed omgjorde de hele saken. Hun er eneforsørger for tvillinger, og NAV satte henne dermed på bar bakke.

Saken er omtalt tidligere av AAP-aksjonen og kan leses i sin helhet her

NAV ignorerte kvinnens medfødte funksjonshemning og pekte på omsorgen for barna

Kvinnen er født med såkalt Føtalt Alkoholsyndrom, som gir en rekke utfordringer når det gjelder fungering (se oppsummeringen fra kvinnens advokat nedenfor). Ekspertise har fastslått at hele 87 prosent av personene med denne diagnosen ikke fungerer i arbeidslivet.

NAV mente altså plutselig at det ikke var sykdom som var årsaken til hennes funksjonsnedsettelse – men omsorgen for tvillingene.

Nå har kvinnen engasjert en advokat i saken, og som skriver til NAV om FAS (Føtalt Alkoholsyndrom):

(Kvinnen)…. har en sykdomstilstand som påvirker kognitive evner som konsentrasjon og oppmerksomhet, og gir adferdsmessige vansker. Sykdommen påvirker i stor grad hva hun får med seg av informasjon og beskjeder. Mennesker med FAS kan oppleve betydelige utfordringer med å forstå, huske og følge lover og regler. Sykdommen er en nevrologisk tilstand som oppstår som følge av eksponering for alkohol i fosterstadiet og dette påvirker hjernens utvikling. Noen av de vanligste vanskelighetene personer med FAS kan oppleve når det gjelder regler og forstå systemer, inkluderer blant annet vanskeligheter med å forstå konsekvenser. De kan derfor ha vanskeligheter med å vurdere om det de gjør er i tråd med gjeldende regler, samt ha vanskeligheter med å forstå komplekse juridiske system og begreper da dette gjør det vanskelig å navigere. Videre har mennesker med FAS store utfordringer knyttet til å huske og følge instrukser og tilpasse seg.”

Advokaten minner om at slike tilbakebetalingskrav skal fremsettes etter lovverket  – med mindre særlig grunner taler mot det:

“Det legges blant annet vekt på graden av uaktsomhet hos den kravet retter seg mot, størrelsen på det feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden utbetalingen fant sted og om feilen helt eller delvis kan tilskrives Arbeids- og velferdsetaten.”

“NAV burde ha forstått”…

Advokaten mener dermed det er åpenbare årsaker til at NAV bør trekke kravet i denne saken.

Advokaten peker videre på at kvinnen gjentatte ganger har forsøkt seg i arbeidsrettede tiltak, men måttet gi opp. Tidligere perioder i arbeidslivet har også vist at kvinnen er en type arbeidstaker som har store vanskeligheter. Videre pekes det på at NAV var godt kjent med kvinnens helsemessige utfordringer da uføretrygden ble innvilget, og at NAV burde ha forstått at kvinnen hadde utfordringer som gjorde at hun hadde behov for tydeligere veiledning fra NAV.

Videre skriver advokaten:

“Det er konstatert av NAV (….) at det er FAS som er hovedårsaken til at klager ikke er i arbeid. Med den medisinske dokumentasjonen og informasjon rundt sykdomstilstanden NAV sitter på, er det uforståelig at (kvinnens) uføretrygd er trukket tilbake.”

Avslutningsvis er advokaten kritisk til at NAV svekker rettssikkerheten til kvinnen ved å igangsette en tilbakekrevingssak mens klagen på det samme er under behandling:

“Når klage på vedtak om ugyldiggjøring og avslag på uføretrygd er til behandling må det anses som svært kritikkverdig å vurdere tilbakebetaling av uføretrygd på et så tidlig stadium.”

AAP-aksjonens leder: – Maktmisbruk

AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen rystes av denne saken:

-Det er NAV som har åpnet opp for at kvinnen kunne søke en uføretrygd og de har fattet vedtaket om at kvinnen har fylt disse vilkårene. Når NAV så gjør helomvending, kan de ikke kreve penger tilbake. Dette er jo penger som er gått til å leve av. De er brukt til husleie, strøm, mat, klær osv, sier Thoresen.

-Igjen opplever vi NAV som en helt urimelig etat. Dette er ikke annet enn maktmisbruk og overgrep overfor et menneske som står i en svært sårbar situasjon. Vi leser også at NAV bruker barna mot mor. Omsorgen overfor egne barn blir en begrunnelse for å nekte mor en varig ytelse. Dette i seg selv kan ikke være lov, konstaterer hun.

 

 

 

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »