Trykk “Enter” for å komme videre

NAV: Får ikke ta utdanning i utlandet

En kvinne som ønsker å være bosatt i Danmark med resten av sin familie under en nettbasert utdanning som NAV allerede har godkjent, får en beskjed som betyr at hun mister sin AAP om hun flytter. AAP-aksjonen har spurt Arbeids- og velferdsdirektoratet og departementet om dette er i tråd med EØS-retten.


– Dette er en AAP-mottaker som har fått innvilget utdanning – en nettbasert videreutdanning igjennom en internasjonal skole. Undervisningen foregår på engelsk. NAV har godkjent alt dette. Nå ønsker AAP-mottaker å flytte til Danmark med sin familie, midlertidig. Arbeidsavklaringspengene kan vedkommende få ta med seg, men ikke tiltaket. Det vil si at også AAP’en står i fare for å kunne ryke siden aktivitetsplanen da ikke blir fulgt, sier AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen om den noe spesielle saken aksjonsgruppa nå har fått inn.

Klar tale fra NAV 

“Vi har avslått søknaden om å delta på opplæringstiltak i Danmark. Du har ikke rett på arbeidsmarkedstiltak dersom du velger å flytte til Danmark.

Du har fått innvilget opplæringstiltak i perioden 14.03.23 – 30.06.25. Vedtaket av 14.04.23 er gjort etter arbeidsmarkedsloven § 12 og forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 7. Ifølge arbeidsmarkedsloven § 2 så gjelder denne loven for alle personer med lovlig opphold i riket. Det er ifølge tredje ledd mulig å gi unntak fra denne bestemmelsen i forskrift. Det er i forskrift gitt unntak for utprøving og avklaring på skip og for utsendte arbeidstakere. Vi kan ikke se at du kommer inn under disse unntakene. Dersom du velger å flytte til Danmark så må opplæringstiltaket avbrytes fra den dagen du flytter. Dette betyr at NAV ikke kan dekke utgifter du har i forbindelse med tiltaket. Vedtaket er gjort etter lov om arbeidsmarkedstjenester §§ 2 og 12.»

Se også “Ofte stilte spørsmål om EU, EØS og Schengen”

– Hvor er EØS-vurderingen?

AAP-aksjonen reagerer på at EØS-reglene ikke er vurdert i saksbehandlingen, og peker blant annet på at det i arbeidsmarkedsloven også står at

“…Arbeids- og velferdsetaten skal også yte tjenester etter denne loven til andre rettssubjekter når dette følger av internasjonale forpliktelser.”

Thoresen etterlyser nå hvordan EØS-retten er inkorporert i arbeidsmarkedsloven på en slik måte at NAVs saksbehandlere forstår hvordan dette skal brukes og unngår å fatte gale vedtak. Hun har derfor sendt e-post til både Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet –  med kopi til diverse stortingspolitikere.

Her retter hun en rekke spørsmål og problematiserer vedtaket, og peker på at henvendelsen er prinsipiell og må gjelde flere.

– Er det virkelig slik å forstå at du som AAP mottaker ikke skal kunne flytte midlertidig til et annet EØS-land og ta med deg din AAP og kunne følge din aktivitetsplan med et tiltak som sier nettbasert utdanning over x antall år, spør hun.

Se også “Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om trygd”

Skal kunne utføres hvor som helst

– Vi snakker om et tiltak som kan utføres hvor som helst så lenge du har kontakt med Internett. Det er jo helt meningsløst at NAV skal kreve at et nettstudie skal utføres i Norge.

“Som AAP mottaker skal du kunne oppholde deg hvor du vil innenfor EØS-landene så lenge du følger din aktivitetsplan og er tilgjengelig for NAV (telefon og Internett). Dette vil i prinsippet si at tar du f.eks en utdannelse som er nettbasert og som NAV har godkjent, skal du kunne oppholde deg hvor du selv ønsker innenfor EØS landene så lenge du deltar i den nettbaserte undervisningen og følger din aktivitetsplan. Om du sitter i ditt hjem på Kongsberg eller hos bestemor på Toten, eventuelt hos en onkel i Paris, skal derfor ikke spille noen rolle lengre. Dette kan vi vel alle enes om,” skriver Thoresen til direktoratet.

Thoresen henviser til at det på regjeringens egne nettsider står:

«EØS-avtalen gjør Norge, Island og Liechtenstein til en del av EUs indre marked og sikrer fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital (”De fire friheter”) mellom de 30 EØS-statene. Videre sikrer avtalen like konkurransevilkår og lik adgang til det indre markedet i hele EØS. Det betyr at norske borgere og bedrifter skal behandles likt med EU-borgere og bedrifter i EU, og omvendt. Avtalen tilrettelegger også for samarbeid på områder som forskning og innovasjon, utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbrukervern, turisme og kultur.»

– Det er viktig for eier av vedtaket at denne saken blir løst raskt. Hennes studier tar til om under en måned. Nav har satt henne i en uholdbar situasjon. Hun kan følge sin aktivitetsplan fullt og helt med både utdannelse og videre medisinsk oppfølging og behandling i Danmark. Målet hennes er å komme tilbake til arbeidslivet, understreker Thoresen.

 

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »