Trykk “Enter” for å komme videre

Arbeidslinja, hva den representerer og hvordan den i dag praktiseres

Heidi Nordby Lunde (H) oppfordrer til en åpen og fordomsfri debatt om dagens arbeidslinje. Da er det også viktig at hun klarer å se hva hun selv representerer igjennom sitt parti, og Høyres politikk. Dette er svaret fra AAP-aksjonen, på Lundes innlegg i nettavisen Altinget nylig.

Av Elisabeth Thoresen

(Innlegget Altinget trykket, inneholdt enkelte endringer ønsket fra avisens side som hadde som formål å dempe enkelte av våre påstander. Vi legger ved link til innlegget her, og trykker den opprinnelige teksten slik den ble oversendt til Altingets redaktør. Nederst i saken har vi linket til noe av det underlagsmaterialet som ble vedlagt til nettavisen).

La arbeidslinjen bli en velferdslinje

…Lunde bør også tilegne seg mer kunnskap om hvordan systemet faktisk fungerer. Det kan være farlig å gå inn i en debatt uten god nok kunnskap når politikken med sitt lovverk og en misforstått arbeidslinje rammer så mange så hardt.

Arbeidslinja sitt mantra er; Det skal lønne seg å jobbe.

Og blir du syk eller skadet og du ikke lengre er i stand til å stå i ditt arbeid, eller ikke har mulighet til å komme i lønnet arbeid, skal du kunne få en ytelse fra vår felles folketrygd som du skal kunne leve med og av.

I dag ligger alle minsteytelse fra nav godt under fattigdomsgrensen som går ved ca 280.000 kroner.

Det vil si at skal du kunne leve et verdig liv må du ha en inntekt på godt over 300.000 kroner i AAP eller uføretrygd for å komme ut over fattigdomsgrensen.

Heidi Nordby Lunde tar også til orde for «å gi en anstendig inntekt», spørsmålet er hva hun legger i dette begrepet «anstendig inntekt»?

Mens Høyre satt i regjering innførte de et helt nytt lovverk i kapittel 11 om Arbeidsavklaringspenger (AAP) i folketrygdloven.

Høyres regjering innførte ett år med karens for syke mennesker, samtidig som de satte ned tiden du kunne motta AAP fra 4 til 3 år.

Dette resulterte i at alvorlig syke og arbeidsuføre mennesker ble hivd ut av den folketrygden vi alle er pliktige medlemmer av. Syke ble stående i ett år uten noen rettigheter på en ytelse fra folketrygden. Dette var oppskriften til Høyre regjeringen for å få flere flere i arbeid og færre på trygd.

Resultat ble noe helt annet.

Det ble færre i arbeid, det ble en dobling av uføre under 30 år, og hvor mange titusener som havnet på utsiden av folketrygden uten noen inntekt, henvist til privat forsørging eller økonomisk sosialhjelp, har ikke nav noen god oversikt over. Nav førte ingen statistikk over konsekvensene av nytt lovverk. Det vi vet er at denne nye loven fra 2018 har ødelagt liv, den har tatt liv, og ført utallige syke milevis langt unna et arbeidsliv.

Ser vi på de statistikkene nav har, kan vi nå lese konsekvensene av Høyre-regjeringens brutale og slemme politikk. Den politikken er oppskriften med et samlebånd ut av arbeidslivet og over i uførhet og fattigdom.

Og ikke glem det; dette representerer også arbeidslinjen. Denne slemme og brutale politikken som avspeiler seg også i dagens lovverk, rundskriv og arbeidsrutiner hos nav. Dette snakkes det for lite om når vi debatterer dagens praktiserende arbeidslinje.

Nav ansatte kan med loven i hånd frata syke AAP mottakere all inntekt ved å si du har «ikke arbeid som mål», «du følger ikke din aktivitetsplan», «du deltar ikke aktivt i å komme i arbeid» eller «du er ikke nok motivert». Begrunnelsene kan være så mange.

Her et lite eksempel fra folketrygdloven:

«§ 11-8. Fravær fra fastsatt aktivitet

Ved fravær fra fastsatt aktivitet, se § 11-7, stanses arbeidsavklaringspengene inntil vilkårene for å motta ytelsen igjen er oppfylt.» 

Slå opp i lovverket se hva som virkelig står https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/kap11

Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse. Du må ha en nedsatt arbeidsevne med minst 50% til alle yrker på grunn av sykdom eller skade.

I lovverket er det ikke lagt noe vekt på sykdom eller skade. Det står ikke noe om resthelse, kun om (rest-)arbeidsevne. Det er arbeid det hele veien blir lagt vekt på.

Sykdommen din skal det ikke snakkes om og legenes erklæringer kan nav ansatte glatt se bort fra. Nav-ansatte kan tvinge syke mennesker ut i arbeidsrettet aktivitet med trusselen om at «møter du ikke opp stanser nav dine penger».

Dette representerer også dagens praktiserende arbeidslinje.

«Det skal lønne seg å arbeide» er mantraet, men det stemmer heller ikke, når det i den andre enden blir trekk i trygd, barnetillegg og bostøtte.

Det er hva du tjener som gjelder, det er dette som gir deg uttelling, ikke hvor mange år du har stått i arbeid.

Mennesket er arbeidende, men ikke alt arbeid gir en lønn.

Flere kvinner har vært hjemmeværende husmødre. Det betyr ikke at de ikke har jobbet, de har bare ikke fått en pensjonsgivende lønn for dette arbeidet de har utført i hjemmet.

Vi trenger endringer i lovverket, i rundskrivene og i arbeidsrutinene til nav. Vi trenger en ny politikk som ikke er bygd på en ideologi slik Høyre har gjort i alle år og ønsker å gjøre mer av. Høyre vil også gjeninnføre året med karens. De vil fortsette denne brutale og slemme politikken med å frata syke mennesker all inntekt. Dette må aldri skje. Denne arbeidslinjen må aldri gjeninnføres, den tar liv.

Og det er ikke slik som Heidi Nordby Lunde skrev i en kommentar på fb:

«Dersom det ikke er mulig å avklare om en person er syk på tre års stønad, så er vedkommende antakeligvis ikke det. Dette er ikke system feil, det er ønsket politikk.» (Saken fortsetter under bildet)

Dette avspeiler igjen Høyres arbeidslinje.

Syke har ett mål, og det er å bli friske. Hvor lang tid dette kan ta, og om det er mulig, kan ikke reguleres av et lovverk som gir deg en makstid på hvor lenge du kan få beholde en inntektssikring. Vårt helsevesen klarer heller ikke å levere innenfor den oppsatte tid. Køene er blitt for lange.

Ny politikk må bygges opp rundt kunnskapen og forskningen som fremmer god helse, menneskelig utvikling og læring.

Følg formålet til folketrygdloven som er:

«Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer.

Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.» 

Gi syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring etter folketrygdloven som ligger over fattigdomsgrensen.

La arbeidslinjen bli en velferdslinje som gir de som kan og vil jobbe en rettighet på et lønnet arbeid.

Jeg vet ærlig talt ikke hva som bor i folk

Krever kartlegging av selvmord blant uføre og ledige som strakstiltak

NAV tar liv

Hva kan vi kreve av de syke?

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »