Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-aksjonen får advokatstøtte – NAV-praksis et rettssikkerhetsproblem

– Vi er kritiske til at vurderingene til Navs rådgivende leger tillegges så stor vekt, og at de behandlende legenes vurderinger tillegges så liten vekt. Et system der man i hovedsak bare vurderer papirene i etterkant, uten å kjenne pasienten, og overprøver en rekke legeerklæringer fra de som faktisk behandler pasienten, har åpenbare svakheter. Det gir svært dårlig rettssikkerhet for de som er syke, sier Rolf Erik Johansen i AAP-aksjonen til tidsskriftet Velferd. Han er økonom og webredaktør for aksjonen, og står bak foreningens undersøkelse om NAVs bruk av lege- og spesialisterklæringer som nylig ble publisert.

Undersøkelsen viser at over åtte av ti av de som har fått avslag på sin søknad om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger oppgir at NAV velger å overprøve tydelige anbefalinger og konklusjoner i legeerklæringer eller spesialisterklæringer. Av de med avslag og overprøvde legeerklæringer oppgir nesten ni av ti at dette skjer uten at NAV innhenter ytterligere opplysninger fra vedkommendes behandlere før avslaget foreligger, og uten nærmere begrunnelse for hvorfor slike opplysninger ikke er innhentet. NAVs overprøving av legeerklæringer har nærmest et industrielt preg, heter det i oppsummeringen.

AAP-aksjonens kritikk får støtte fra flere trygderettsadvokater. «AAP-aksjonens undersøkelse er interessant og er egnet til å belyse mangler og uheldigheter i Nav-systemets saksbehandling i saker om sykdomsytelser», mener trygderettsadvokat Anders H. Rosenberg. I en e-post til Velferd.no påpeker Rosenberg at trygderettspraksisen AAP-aksjonen henviser til, primært gjelder Navs angår overprøving av fastlegeuttalelser i sykepengesaker.

Advokat Anders H. Rosenberg

«De trygderettskjennelsene det vises til her, burde jo vært fulgt opp i langt større omfang i Trygderetten, både på sykepengeområdet og i relasjon til andre sykdomsytelser», skriver han i e-posten.

Rosenberg, som tidligere har vært ansatt i Trygderetten, er enig med AAP-aksjonen i at det er mange saker som er mangelfullt utredet i Nav. Han mener Nav oftere burde innhente supplerende uttalelser fra fastleger framfor å overprøve behandlingsapparatets oppfatning og fatte avslagsvedtak. Han viser til at avslag har alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker og deres nærmeste.

«Avslag på sykdomsytelser innebærer nødvendigvis store påkjenninger, og ofte økonomisk ruin, for de som rammes», påpeker han.

«Man kan også trygt påstå at Nav i alminnelighet bør innhente supplerende uttalelser fremfor å overprøve både fastleger og spesialistleger også i andre saker enn sykepengesaker, så som saker om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Nav bør dessuten, i langt større grad, innhente ‘second opinion’ fra andre leger, eventuelt såkalte ‘samarbeidende spesialister’ som alternativ til tilsidesettelse av behandlingsapparatets vurderinger. På dette området hersker store mangler og omfattende vilkårlighet i praksis», mener Rosenberg.

Ifølge trygdeadvokaten er det et kronisk og omfattende rettssikkerhetsproblem at Nav-systemet overprøver behandlingsapparatets vurderinger, både fastleger og spesialister, for eksempel når det gjelder vurderinger av arbeidsuførhet i relasjon til ulike sykdomsytelser eller vurderinger av om behandling eller arbeidstiltak skal anses «hensiktsmessig» som alternativ til uføretrygd.

Også trygderettsadvokat Olav Lægreid er kritisk til NAVs bruk av lege- og spesialisterklæringer, selv om han mener det ikke er grunnlag for å trekke så vidtrekkende konklusjoner om saksbehandlingsfeil i Nav som AAP-aksjonen gjør.

– Forvaltningsrettslig sett er det for så vidt riktig at det er en saksbehandlingsfeil å se bort fra medisinsk dokumentasjon, men diskusjonen vil raskt bli om det dreier seg om vekting av bevis heller enn å se bort fra bevis, sier han.

– Hvis Nav ser bort fra all medisinsk dokumentasjon i saken, og treffer vedtak som er i strid med en unison oppfatning blant de leger som har undersøkt stønadssøkeren, er jeg imidlertid mer enn tilbøyelig til å mene at vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil, tilføyer han.

– Synspunktet til AAP-aksjonen har støtte i enkeltstående kjennelser fra Trygderetten, men praksis er nokså spinkel, sier han.

Også Læreid mener at Nav tar for lett på sin utredningsplikt.

– Det er et voldsomt tempo i Nav som gjør at man ikke tar dette på alvor. Jeg har hatt saker der vi har sagt at vi vil komme med utfyllende informasjon, men Nav har svart at de ikke har sett noen grunn til å vente.

– Hensynet til saksbehandlerens statistikk for behandlete saker gjør at man ikke venter på svar. Det betyr at man fatter vedtak uten at saken er fullt opplyst, konstaterer Lægreid.

En konsekvens av dette er at det blir nødvendig med klage- og ankesaker for å få sakene opplyst. Det innebærer lang saksbehandlingstid som er en belastning for den som er berørt, påpeker han ovenfor Velferd.

AAP-aksjonen syns det er underlig at NAV velger å se bort fra årelang og veldokumentert kritikk mot etaten, både fra organisasjoner, brukere, advokater og forskere.

– Det er som å stange hodet i en vegg. NAV-ledelsen avviser all kritikk, bortforklarer brukernes erfaringer og svarer unnvikende eller ikke i det hele tatt når noen forsøker å få de i tale i den offentlige debatten, sier leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen.

Hun viser til at også forskere er kritisk til hvordan NAV jobber. I SINTEF-rapporten fra 2016 heter det bl.a.: «– Det må jobbes mer systematisk med å hente inn dokumentasjonen som trenges for å fatte et godt førstegangsvedtak, og sakene må utredes grundigere før vedtak fattes. I tillegg må et avslag begrunnes godt. Dersom bruker mottar en kort, standardisert begrunnelse, vil han/hun ha en lavere terskel for å klage. Et godt og individuelt begrunnet vedtaksbrev er en viktig nøkkel for å forebygge klager og omgjøringer.»

– NAV forvalter alt vi har av velferdsordninger på vegne av fellesskapet, og mange sårbare grupper er avhengig av at det legges vekt på rettssikkerhet og brukerfokus i dette systemet. Derfor trenger vi politikere som evner å ta tak og gi NAV tydelig beskjed, og en etat som viser ydmyhet og endringsvilje, sier hun.

Les mer om NAVs overprøving av legeerklæringer her:

Trygderettsadvokat slår alarm om NAVs overprøving av legeerklæringer

Jussformidlingen i Bergen: – NAV overprøver legene

Lege kritiserer NAV for dårlig samhandling – NAV svarer med tilsyn

Ny NAV-skandale: Mellom 40.000 og 80.000 NAV-vedtak kan være ugyldige

Foto: Illustrasjonsfoto

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »