Trykk “Enter” for å komme videre

Advokat Olav Lægreid fikk advarsel av Tilsynsrådet

Last updated on 9. mai 2021

Advokat Olav Lægreid i Advisio Advokat AS fikk i juni 2019 en advarsel av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Det ble gjennomført et bokettersyn hos advokaten, og i en avgjørelse etter bokettersynet skriver Tilsynsrådet at de vil følge advokatens virksomhet nøye. Dersom det avdekkes nye kritikkverdige forhold må han påregne å få advokatbevillingen tilbakekalt.

Tilsynsrådet skriver at bokettersynsrapporten etterlater et inntrykk av at Advisio Advokat AS i det vesentlige drives i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Styret i rådet kritiserer likevel advokat Lægreid for to forhold: Det ene er at han har mottatt klientmidler fra klienter som ikke ble oppbevart på en forskriftsmessig klientmiddelbankkonto. Beløpene er også innbetalt på et tidspunkt hvor Lægreid ikke hadde startet advokatvirksomhet. Brudd på reglene om oppbevaring av klientmidler regnes som svært alvorlige for advokater.

«HANDLINGSMØNSTERET FREMSTÅR SOM BEVISST»

Det fremgår at den forskriftsstridige håndteringen av klientmidler skjedde da Lægreid var i ferd med å starte egen advokatvirksomhet, etter tidligere å ha vært ansatt i Advokatfirmaet Legalis AS. Tilsynsrådet skriver: «Advokat Lægreids handlingsmønster i forbindelse med firmaovergangen fremstår som bevisst, og hans motivasjon for dette synes å henge sammen med et ønske om å holde Advokatfirmaet Legalis uvitende om innbetalingene fra klientene, samtidig som han kunne opprettholde arbeidsforholdet hos Advokatfirmaet Legalis AS.»

Tilsynsrådet skriver at manglene ved kontoen ble avdekket ved at namsmannen tok arrest i 2 millioner kroner på kontoen, og på grunn av regelbruddet sto klientene i fare for å lide store økonomiske tap.

SVÆRT ALVORLIG

Det andre forholdet som har utløst advarsel fra Tilsynsrådet er knyttet til utkastet til en samarbeidsavtale med en klient som ble utarbeidet da Lægreid jobbet i Legalis. Denne delen av begrunnelsen er sladdet ut i den versjonen av avgjørelsen som AAP-aksjonen har fått innsyn i, men omstendighetene rundt dette er kjent fordi Lægreid selv har omtalt dette i sosiale medier. Tilsynsrådet mener at avtalen hadde et problematisk innhold, og reagerer kraftig på advokatens skiftende forklaringer. Tilsynsrådet mener at Lægreid har forsøkt å villede Tilsynsrådet, og i stedet kaster mistanke om kritikkverdige eller straffbare handlinger over på andre advokater, noe de finner svært alvorlig.

Fordi saken i Tilsynsrådet endte opp med en advarsel har rådet bestemt at advokaten selv må betale utgiftene til revisor i forbindelse med bokettersynet, nesten 65 000 kroner. Advarselen fra Tilsynsrådet er lite kjent og har etter det AAP-aksjonen erfarer ikke tidligere vært offentliggjort i fulltekst, men advokat Lægreid har selv kommentert deler av avgjørelsen på sin Facebookprofil for en tid tilbake.

Les mer: Advarselen fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet av 27.06.2019 (PDF)

Les mer: Tilsynsrådets svar på omgjøringsbegjæring av 15.11.2019 (PDF)

Les mer: Advokat Lægreids omtale av advarselen på hans Facebookprofil

«VANT» I LAGMANNSRETTEN, MEN «TAPTE» LIKEVEL

Advarselen fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sommeren 2019 er ikke den eneste gangen Olav Lægreid har fått kritikk for sin advokatvirksomhet. I slutten av august 2020 pådro Lægreid seg et stort oppslag i Dagbladet om hans arbeid for Bømlo-kvinnen Monica Foss (47). Hun ble uføretrygdet i 2015, og engasjerte Lægreid for å påklage et senere avslag om status som ung ufør.

Monika ble ruinert av NAV og advokatregninger

Dagbladet

«Da Monica vant mot NAV i retten, doblet stjerneadvokaten salærene for jobben. Så fattet NAV et vedtak som gjorde at seieren i retten fikk null effekt,» skrev Dagbladet. Monika ble ruinert av NAV og advokatregninger, skrev avisa.

Monica Foss og hennes samboer havnet i en håpløs økonomisk situasjon. «Pengene strekker ikke lenger til. En årelang strid med NAV ligger under, og en bitter feide om advokatsalærer med trygderettseksperten Olav Lægreid» skrev Dagbladet.

Advokat Lægreid bisto Monika Foss gjennom alle faser i klagebehandlingen, fra NAV Klageinstans, via Trygderetten og helt inn i lagmannsretten. På denne måten holdt Lægreid i hele prosessen. Det spesielle i saken var at lagmannsretten bare tok stilling til alderskravet, ikke til de øvrige kravene i loven som må være oppfylt for å få godkjent ytelsen som ung ufør. Da avgjørelsen fra lagmannsretten forelå hadde den dermed liten verdi. Monika hadde «vunnet» men var likevel ikke i mål. Hvordan det kunne ende opp slik er et mysterium. Hvorfor forsikret ikke Lægreid seg om at klageinstansen, Trygderetten og lagmannsretten tok stilling til alle krav i loven?

Les mer i Dagbladet: Ruinert av NAV og advokatregninger

MÅ BETALE TILBAKE 180 000 KRONER

Da salærtvisten mellom Monica Foss og advokat Olav Lægreid ble bragt inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets tapte advokaten tvisten. Olav Lægreid fikk en irettesettelse og utvalget påla ham å betale sin tidligere klient 180 000 kroner. Utvalget anførte at Olav Lægreids opptreden har vært «egnet til å skade standens og yrkets anseelse».

«Vi har stor forståelse for den situasjonen Foss er kommet i, og ønsker ikke å påføre henne ytterligere belastning ved å forfølge saken videre. Vi kommer til å rette oss etter den avklaringen vi nå har fått, og vil følgelig utbetale det beløp til Foss som Disiplinærutvalget har regnet ut», skrev imidlertid Lægreid i en e-post til Dagbladet.

Les mer i Dagbladet: Kjent NAV-advokat tapte salærkrangel

VALGTE Å FORFØLGE SAKEN LIKEVEL

AAP-aksjonen er kjent med at selv om advokat Lægreid har bekreftet at han vil utbetale det beløpet som Disiplinærutvalget har fastsatt, og til Dagbladet sier at han vil avslutte saken, har han likevel valgt å forfølge den. I en e-post til sin tidligere klient opplyser han at irettesettelsen er påklaget, men ikke det økonomiske resultatet. «Vi utbetaler beløpet til din advokats klientkonto,» skrev Lægreid i en e-post Monica Foss mottok 1. januar, da fristen var i ferd med å gå ut.

Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet utført.

Disiplinærutvalget

Da saken var til behandling i Disiplinærutvalget, ønsket Lægreid at utvalget skulle vurdere en rekke forhold rundt hans avtaler med klienten. Det valgte utvalget ikke å gjøre. Disiplinærutvalget skrev i stedet: «Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 bestemmer at klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten bestemmer sitt salær. I annet ledd slås det fast at salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet utført. Disiplinærmyndigheten har i sin praksis lagt til grunn at advokater må bære risikoen for tvil om hva som har blitt avtalt med hensyn til salær.»

Disiplinærutvalget legger til at det fra praksis er klart at dersom det oppstår en situasjon hvor det er grunn til å revurdere et prisanslag som er gitt, må en advokat snarest informere om dette, jf. Regler for god advokatskikk punkt 3.1.5.

SVÆRT OMFATTENDE ARBEID UTEN Å VARSLE

Ifølge Disiplinærutvalget har advokaten nedlagt svært omfattende arbeid uten å varsle om at hans anslåtte salær var doblet, og det salæret som er krevet fremstår ikke å være i samsvar med det arbeidet som er utført. Utvalget trekker særlig fram at arbeidet er innenfor et område der advokaten er særlig kvalifisert. De påpeker at dette støttes av dom og senere vedtak fra lagmannsretten. I følge Dagbladet oppsto konflikten etter at Gulating lagmannsrett i en sak som Lægreid vant på vegne av Foss kuttet salærkravet hans fra cirka 600 000 til 200 000 kroner.

Disiplinærutvalgets beslutning er at advokat Olav Lægreid må tilbakebetale 155 000 kroner til Monica Foss. I tillegg må han dekke Monikas utgifter til advokat med 25 000 kroner.

Les mer: Disiplinærutvalgets avgjørelse av 10.12.2019 (PDF)

Les mer: Lægreid-saken: Angrep er ikke alltid det beste forsvar

Foto: Illustrasjonsfoto

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »