Trykk “Enter” for å komme videre

Vedtekter for AAP-aksjonen (AAPA)

 
Vedtekter for AAP-aksjonen (AAPA)
 
§ 1 Foreningens navn
 
Foreningens navn er AAP-aksjonen.
 
§ 2 Formål
 
AAP-aksjonen er en landsomfattende forening/aksjon som har til formål å arbeide for best mulig velferdsordninger, styrke folketrygden og hjelp til de som blir langvarig syke, er skadet eller ufør, herunder arbeide for å fremme kunnskap og forståelse for viktigheten av en god og hensiktsmessig ordning for arbeidsavklaringspenger (AAP), og en uføretrygd som fanger opp de som trenger det. Vi skal arbeide for en avbruddsfri inntektssikring fra du blir syk til ferdig avklart tilbake til arbeid eller en uføretrygd. 
AAP-aksjonen skal jobbe for at alle syke og uføre skal ha inntekt fra folketrygden de kan leve verdige liv av og gjennom dette bekjempe fattigdom og utenforskap. Vårt mål er trygghet og et verdig liv for alle.
 
§ 3 Organisasjonsform
 
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. Som
selveiende forening kan ingen, verken medlemmer eller andre, ha krav på foreningens formue eller eiendeler, eller være ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.
 
§ 4 Medlemmer
 
Alle personer over 18 år som støtter foreningens formål, uansett hvor de bor, kan bli medlem av foreningen.
 
§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
 
Alle betalende medlemmer vil motta en årsmelding som blir distribuert innen utgangen av mai hvert år.
Årsmeldingen vil inneholde en oppsummering av hva foreningen har arbeidet med det
foregående år, samt regnskap. Som betalende medlem har du rett til å delta på årsmøter, innsynsrett, du har stemmerett og er valgbar til tillitsverv i AAP-aksjonen.
Unntak gjelder for medlemmer som er innmeldt mellom siste årsskifte og tidspunktet for årsmøtet som må ha betalt kontingenten senest 6 uker før årsmøtet for å ha stemmerett og være valgbare.
Du som medlem kan igjennom hele året sende inn forslag til nye kandidater til styret eller komme med forslag til aksjonen, via e-post. Medlemmene plikter å rette seg etter vedtak som er fattet av årsmøtet og styret.
 
§ 6 Årsmøte
 
Årsmøtet, har vi som mål å gjennomføre hvert annet år og da senest innen utgangen mai. Årsmøtet er foreningens/aksjonens høyeste myndighet. Årsmøtet kan avholdes ved fremmøte eller digitalt, slik styret bestemmer.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som deltar, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel, direkte til medlemmene til den e- postadressen som medlemmet selv har oppgitt, eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾-del av de fremmøtte krever det.
 
§ 7 Årsmøtets oppgaver
 
Årsmøtet skal behandle:
– Årsmeldinger,
– godkjenning av regnskap,
– saker som styret ønsker avgjort,
– innkomne forslag,
– fastsette kontingent,
– valg av leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite blant
foreningens medlemmer.
 
§ 8 Ekstraordinære årsmøter
 
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst ⅓-del av
medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 4 ukers (14 dagers) varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 
§ 9 Styret
 
Foreningen har et styre på 3-7 medlemmer, og inntil 2 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 
Styret skal:
– Iverksette det årsmøtet har bestemt,
– oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver
og utarbeide instruks for disse (vi må ta og vise hensyn til medlemmenes
helsesituasjon)
– administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi
– representere foreningen utad.
 
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer deltar i møtet. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
 
§ 10 Signaturrett
 
Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Styret kan tildele prokura.
 
§ 11 Vedtektsendring
 
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves ⅔-dels flertall av de avgitte stemmene.
 
§ 12 Oppløsning
 
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på årsmøte, og krever ⅔-dels flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
 
 
Disse vedtekter er vedtatt på stiftelsesmøte 12.06.2019.
Endringsforslag 03.03.2023

AAPA er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.