Trykk “Enter” for å komme videre

NAV Fredrikstad på lite flatterende versting-liste

Last updated on 17. juni 2021

Til AAP-aksjonens store beklagelse, skiller enkelte NAV-kontorer seg svært negativt ut med tanke på kvaliteten på vedtak og oppførsel ovenfor brukerne. Fredrikstad NAV-kontor er en av dem.

Fra NAVs nye og topp moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Fredrikstads nye bydel, siver det stadig ut historier om brukernes møte med den mektige giganten som har jerngrep om livene deres.

Massive lovbrudd ovenfor svakstilte

Nylig har Statsforvalteren også rettet kraftig kritikk mot kontoret gjennom en tilsynsrapport, der myndighetene peker på intet mindre enn brudd på 7 paragrafer i sosialtjenesteloven, 4 paragrafer i forvaltningsloven og én paragraf i NAVs egen forskrift om internkontroll.

Tilsynet ble gjennomført i september i fjor, og konklusjonen kom ved årsskiftet. Saken ble omtalt i begge lokalavisene.

Selv langt ut i 2021 jobbet Statsforvalteren med å få kvalitetssikret at NAV Fredrikstad faktisk endret praksis som følge av tilsynet. For det var nemlig en stor del av problemet: at påpekning av feil praksis internt ikke avstedkom endringer. Det skjedde ikke engang da NAV-kontoret selv og på eget tiltak gikk inn og gjorde undersøkelser av om lovverket ble fulgt.
Tilsynet fra Statsforvalteren gjaldt sosiale stønader, og feilene er derfor Fredrikstad kommunes ansvar. Da feilene ble påpekt i tilsynssaken, leverte NAV Fredrikstad først en plan for korrigering av feilene, men som Statsforvalteren ikke var fornøyd med som grunnlag for å sikre at saksbehandlingspraksisen ville være rettet opp i for fremtiden. Det ble dermed flere runder.

Svarer motvillig når pressen tar kontakt

Flere saker har ved jevne mellomrom vært i mediene når det gjelder NAV Fredrikstads saksbehandling.

En 62-åring fikk bistand fra venner da NAV sviktet, for å kunne betale husleien. Resultatet var at NAV Fredrikstad trakk over 25.000 kroner fra den uføre kvinnens konto.

“10. oktober i fjor stod Olsen fram i Demokraten for å fortelle om sine høyst negative erfaringer med NAV. Da hadde hun vært uten støtte til livsopphold siden mai 2017 og måtte klare seg på kun 2.766 kroner måneden i bostøtte. Årsak: saksbehandleren i NAV hadde sluttet og ingen visste hvor Olsens saksdokumenter var blitt av. NAV la seg imidlertid flate og utbetalte den skyldige støtten til Jorun Olsen øyeblikkelig.”

Når leder for NAV-kontoret skal svare avisen på spørsmål om hvordan saken er håndtert, svarer hun:

“Jeg har ikke tid til å kommentere denne saken nå på grunn av et sikkerhetsmøte som har pågått i hele dag vedrørende de nye lokalene våre…”

Istedet ber lederen om at brukeren tar med seg sin hjelper, en velferdsviter, i et møte med NAV. Ting skal med andre ord “tas på kammerset.”
Samme NAV-sjef uttalte til pressen i kjølvannet av tilsynet fra Statsforvalteren at funnene i tilsynet “ikke har fått økonomiske konsekvenser for brukerne.”

Brukerombudet totalt uenig

Brukerombudet i Fredrikstad kommune tok dermed et lite oppgjør med NAV Fredrikstad, og påpekte at det Statsforvalteren fant, var forhold Brukerombudet hadde sagt fra om i mange år allerede.

“Feilene som gjøres i Nav Fredrikstad får utrolig store konsekvenser for de menneskene som allerede er sårbare. Det rammer de aller, aller fattigste i Fredrikstad, og det får store konsekvenser. Dette er familier som er avhengige av sosialhjelp fra Fredrikstad kommune,” uttalte Brukerombudet.“

“Vi er helt uenige i at dette ikke har en økonomisk konsekvens for dem det gjelder, og det viser også tilsynsrapporten. Og igjen – dette er barnefamilier som er fattige i forveien. Bystyret og formannskapet har bestemt at Fredrikstad skal følge de statlige, veiledende satsene. Da undrer det meg at Nav-kontoret ikke gjør det,” la ombudet til.

I Brukerombudets rapport fra 2020 fremheves nettopp en del av det som Statsforvalteren senere påpeker i sin omfattende gjennomgang:

“I 2020 har flere brukere henvendt seg til oss og fortalt om manglende oppfølging, manglende informasjon, manglende råd og veiledning. Noen har hatt et ønske om å bytte veileder og noen har fortalt om dårlig oppførsel fra veileder. I noen tilfeller har brukere fått muntlig beskjed om å ikke klage på vedtak. Flere har fortalt om utfordringer med tilgjengelighet. Enkelte personer er blitt avvist,” skriver ombudet i årsrapporten.

Videre:

“Vi opplever imidlertid at mange brukere vegrer seg for å sende en klage. Det kan skyldes at de har en pågående sak som ikke er avklart og de er bekymret for om en klage vil påvirke deres sak negativt.”

Skal ikke avvises

En av påpekningene Brukerombudet gjør, gjelder en formulering fra Statsforvalteren som lyder:

“Fylkesmannen ser at NAV Fredrikstad skal ha sendt ut en forvaltningsmelding med informasjon om 12 ukers saksbehandlingstid. Vedtaksperioden vil da være over, slik at klageren ikke vil ha fått en reell prøving av vilkårene som er satt for vedtaksperioden. Fylkesmannen forutsetter derfor at klagebehandlingen nå prioriteres, og at NAV Fredrikstad gir tilbakemelding til Brukerombudet hva gjelder deres anmodning om midlertidig opphevelse av vilkår.”

I rapporten understreker ombudet også at personer i nødsituasjoner avvises, og at man får beskjed om å henvende seg til venner og familie:

“Brukerombudet har i løpet av året mottatt flere henvendelser fra brukere som beskriver at de befinner seg i en nødssituasjon. Det er NAV Fredrikstad som skal behandle akuttsaker i Fredrikstad kommune og Brukerombudet henviser derfor til rett instans. En person som befinner seg i en nødssituasjon kan ikke avvises, og en søknad kan heller ikke avslås med den begrunnelse at vedkommende kan henvende seg til familie, venner, veldedighetstilbud eller lignende. Hvorfor situasjonen har oppstått, er uten betydning. Det skal tas utgangspunkt i den faktiske situasjonen når vedkommende henvender seg.”


Blogger etterlyste ansvar

En kvinne med en lengre relasjon til NAV Fredrikstad, tok bladet fra munnen i desember ifjor:

“Vi kunne ikke brydd oss mindre om hvem som har skylden, men vi bryr oss om hvem som tar ansvar. Vi bryr oss om hvem som ser oss. Ser oss som mennesker. For dere så er jeg bare en ubetydelig brikke i deres store puslespill, men for meg er det dere jeg er avhengig av nå.
I løpet av tre måneder så har jeg sikkert vært i kontakt med ti ulike personer, og sist uke ringte ei som sa ho plutselig hadde funnet søknaden min.”

Videre skriver hun om alle historiene hun har lest om NAV:

“…fellesnevneren for alle handler verken om vedtak eller sak, men om respekt. Folk har mistet hus og hjem, til og med barn. De har gått fra å trenge hjelp til å komme i jobb, til å bli ufør etter å ha vært en del av et NAV-system i mange år.”

Tobarnsmor kastet ut og måtte bo i bilen

I en sak fra 2019, konkluderte samme Statsforvalter med at NAV Fredrikstad ikke hadde bistått med et forsvarlig boligtilbud til en tobarnsmor som til slutt måtte bo i sin egen bil.

Men noen unnskyldning for det hun hadde vært utsatt for, fikk kvinnen ikke:

– Vi beklager at Beate ikke har vært fornøyd med hjelpen hun har fått. I denne saken har vi lært at vi burde bedt om skriftlig søknad på midlertidig bolig slik at vi fikk skriftliggjort og fattet et vedtak, skriver de i en e-post til FriFagbevegelse.

Saken ble omtalt også av Fagbladet. Videre står det å lese:

“Nav ønsket ikke å gi en uforbeholden unnskyldning til kvinnen etter spørsmål fra Fri Fagbevegelse.”

”Når Fylkesmannen er så tydelig på at de brøt loven, ble jeg faktisk overrasket over at de ikke kan gi meg en ordentlig unnskyldning. Det sier litt om holdningen Nav har til oss brukere,” sa hun til Fri Fagbevegelse om saken.

Lege meldt inn for tilsyn av NAV Fredrikstadog avskiltet i ME-saker

Legen Paul Kavli, som gjennom mange år har bistått pasienter som har hatt behov for hjelp fra NAV, opplevde at NAV Fredrikstad reagerte formelt mot ham på bakgrunn av en oppfatning av at han opptrådte som «brukernes advokat» i konkrete pasientsaker:

NAV Fredrikstad anmodet dermed NAV Kontroll Øst om å få iverksatt tilsyn av praksisen hans, i forbindelse med utstedelse av epikriser og erklæringer til Nav. Tilsynet ble iverksatt. Legen uttrykker noe av sin frustrasjon gjennom et innlegg i Dagens Medisin – der tilsynssaken også fremkommer.

NAV lyktes også til slutt med å nærmest “avskilte” legen i saker knyttet til diagnosen ME.

Kavli skriver på sin hjemmeside:

«NAV Kontroll har fra 23.11.20 pålagt meg å endre min praksis. Det medfører at jeg slutter å utrede/diagnostisere utmattelsesproblematikk med mistanke om CFS/ME og avstår fra å anbefale ytelser fra NAV. Begrunnelsen for dette er at jeg ikke er fastlegespesialist. Mitt arbeid vil i hovedsak bestå av veiledning overfor sammensatte symptomtilstander, herunder utmattelsesproblematikk. Postviral utmattelse inngår her. Rehabilitering har i alle år vært en rød tråd i min virksomhet og vil videreføres.»

– Gjennomsyres av dårlige holdninger

Aksjonsleder Elisabeth Thoresen mener det bør gjøres mer for å fange opp feilvurderinger knyttet til sosialhjelp:

– Det burde vært gjort tilsyn ved så mange flere NAV-kontor rundt dette med økonomisk sosialhjelp. Vi er kjent med at NAV ofte avslår søknader på feilaktig grunnlag, sidestiller samboere med ektefeller, avslår søknader ved å henvise til private lån og venner, samt at de ofte ikke gjør en god helhetsvurdering av situasjonen til søker, sier hun.

Hun etterlyser også at det settes et fokus på holdninger i forvaltningen:

– Det vi også kan stille et stort spørsmålstegn ved, er hva som blir snakket om på pauserommet og i gangene på et nav kontor. I dette siste kjente vedtaket fra NAV Indre Østfold, hvor en uføretrygdet mann ble nektet krisehjelp til å få tilbake strømmen, så gjennomsyres dette vedtaket av dårlige holdninger. Denne alvorlige syke mannen skal nærmest få en lærepenge, og han skal straffes med «kaldt vann og brød» og ingen strøm i 14 dager.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »