Trykk “Enter” for å komme videre

Min historie: – Jeg har fullstendig mistet troen på systemet

Last updated on 7. mai 2020

Etter fire år på aap i oktober 2018 stanset aap, samtidig ble mitt bistandsbehov endret (standard) slik at jeg ikke kvalifiserte til noen ytelser. Jeg hadde da i fem mnd forsøkt å få svar hva som manglet for å bli ferdig avklart innen tiden på aap. Veileder i NAV sluttet å svare meg, ringte meg ikke tilbake når jeg ba om å bli oppringt og ignorerte meldinger fra meg. Det eneste svaret jeg fikk var: du er ikke ferdig avklart verken mot jobb eller ufør.

Jeg fikk avslag på aap utover fire år. Ingen kunne eller ville svare meg på hva jeg skulle gjøre for å bli ferdig avklart. I min fortvilelse sendte jeg ett varsel på manglende oppfølging og svar fra lokalt NAV, på e-post, til regionsdirektøren i NAV fylke, dette resulterte i ett møte med ledelsen på lokalt NAV-kontor, jeg hadde med meg en god hjelper i dette møtet. Jeg fikk da svar på hva som manglet og bistandsbehovet mitt ble endret tilbake til «spesielt tilpasset» Jeg kontaktet fastlegen for å få en henvisning slik at jeg kunne fullføre dette NAV mente jeg manglet. ROL og fastlege hadde ett telefonmøte hvor fastlege mente jeg ikke kvalifiserte til den aktuelle spesialisttjenesten NAV mente jeg måtte gå til, og at det var derfor dette ikke var gjort tidligere.

ROL ba henne likevel henvise for kom det avslag på henvisningen så var jo alt utprøvd….. Så her brukte legen ressurser på å skrive en henvisning hun visste, ut ifra sin 30 års erfaring som spesialist i allmennmedisin, ville bli avvist, og sykehusets spesialister måtte bruke ressurser på en henvisning som legen visste ble avslått – dette for å tilfredsstille NAV. Etter en uke kom avslag på henvisningen. Da var jeg plutselig ferdig avklart mot ufør, syv mnd etter at aap opphørte pga at NAV lokalt trenerte saken min. Nå ble bistandsbehovet endret til «varig» og det ble åpnet for å søke ufør. Alle; ROL, fastlege, behandler(spesialist), arbeidsgiver og lokalt NAV, som skrev en innholdsrik og informativ AEV er enig; varig nedsatt med minst 50%. Alle sier det samme.

Jeg klarte under tiltak, arbeidsutprøving, og komme meg tilbake til 30% jobb etter prøving og feiling i ett år, og fikk fast ansettelse i denne prosenten, dette blir ikke nevnt med ett ord noe sted. I sluttrapporten fra tiltaket har arb. giver skrevet en veldig utfyllende og beskrivende rapport. Fastlege skrev en feil i en legeerklæring (5 mnd før aap opphørte), denne har hun har erstattet og forklart feilen. Denne bruker NAV, til tross for at Sivilombudsmannen har vært inne og veiledet NAV på at denne skal arkiveres, og ikke brukes (dette har jeg selvfølgelig skriftlig).

Knappe tre mnd etter at søknad om ufør var sendt kom det avslag fra NAY, avslaget er fullt av feil og mangler, de anbefaler adferds- og psykoterapi samt mestringskurs. De anbefaler også behandling hos frisklivssentralen. I begrunnelsen har de «hoppet over» de to siste årene med aap i sin behandling, de eksisterer visst ikke. Fastlege skriver ett utfyllende skriv/vedlegg til klagen på avslag, hvor det blant annet står at NAY kommer med en rekke hypotetiske, til dels ikke eksisterende behandlingstilbud.

Fastlegen skriver også at Frisklivssentralen ikke er en behandlingsenhet, men derimot ett kommunalt tilbud som har som mål å fremme helse og forebygge sykdom for en kommunes innbyggere, og at jeg utmerket selv klarer egentrening og turer. Jeg har ellers skrevet en egenerklæring (2018) som NAV sitter på, den er ikke lagt til grunn, det er heller ikke erklæringen fra min behandler som er spesialist. De har lagt vekt på en erklæring, fire år tilbake i tid, hvor den type behandling jeg mottok ikke hadde noe effekt. NAV sier Jeg må forsøke mer…. Det virker som at ikke dokumentene er lest i saksbehandlingen.

Jeg kontaktet lokalt NAV og de ble mildt sagt overrasket over avslaget. Jeg sa noe om at jeg mistenker at NAY gir avslag som i ett ledd i å få ned saksbehandlingstiden med signaler fra øverste hold. Saken min var ferdigbehandlet ca 9 uker før frist. NAV lokalt sier seg ikke enig i min påstand, men er heller ikke uenig (min oppfatning). NAV lokalt står på sitt og sier at jeg er ferdig utprøvd og behandlet og at ufør er riktig (avd. leder er på min sak etter at jeg varslet NAV på fylkesnivå). ROL, rådgivende overlege, sier ufør og er enig med fastlege og lokalt NAV, på bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger.

Pga direkte feil i saksbehandlingen ba jeg innstendig om at lokalt NAV skal kontakte NAY og vise til feilene i behandlingen, men de vegret seg for det. Skylder på at NAY er beslutningstaker og at det ikke har noen hensikt, men de opprettholder sin beslutning og anbefaling om ufør, de fastholder på at bistandsbehovet jeg er satt på, varig. Jeg tar kontakt med advokat som ser på saken min og anbefaler utfyllende klage til NAY og skriver denne. Avslag på denne også, begrunnelse: har ikke gjennomført hensiktsmessig tiltak og behandling i tilstrekkelig grad. Lokalt NAV står på sitt og sier at jeg er ferdig avklart opp mot ufør det er ikke mer å gjøre. Altså her er det intern uenighet i NAV. Så vidt meg bekjent står det i arbeidsrutinene til NAV at ved uenigheter internt så skal enhetene snakke sammen. NAY overprøver legens erklæringer samtidig som statsråden sier at saksbehandlerne ikke er medisinsk utdannet og skal ikke overgå legenes vurderinger.

Sak oversendes klageinstans, jeg legger igjen beskjed om at jeg ønsker å snakke med saksbehandler (som jeg har navn på) som har fått saken min, jeg purrer på dette og NAV lokal v/leder sender også mld om at jeg skal ringes før behandling med tanke på tilleggsopplysninger, de løftet det ihvertfall til ledelses nivå. Jeg mottar avslag, også denne gang ca 8 uker før saksbehandlingstiden går ut og uten at jeg har blitt oppringt.

Jeg har nå stått uten inntektssikring i 18 mnd. Begrunnelsene i avslaget fra klageinstans inneholder direkte feil, blant annet påstand om at det ikke er skrevet sluttrapport fra arbeidstrenings tiltaket (den foreligger i høyeste grad, og er veldig utfyllende, men taler «min vei»), det henvises til legeerklæring som ikke skal brukes (den taler ikke min vei da lege har skrevet feil), de bruker ca en halv A4 side på denne erklæringen for så å skrive at de ikke har vektlagt denne…. Tror dem jeg er dum?? Det er feil på feil og mangelfullt, og med disse feilene så forstår jeg at det ligger nok nå noen føringer på at de skal gi avslag slik at det blir opp til trygderetten å avgjøre, og slik kortes behandlingstidene. Så kan alle ressurser brukes slik at alle de corona- permitterte prioriteres fort så at de ikke blir stående uten inntekt, fremfor å prioritere oss som har stått uten inntektssikring i mange mnd og i tillegg er syke.

Nok en gang usynligjør de oss syke ved å skyve oss ut og bakerst i køen. Jeg har fullstendig mistet tiltroen til systemet. I min sak har det blitt gjort så mange feil opp gjennom årene, samtalereferat er ikke skrevet, avtaler er ikke dokumentert, de nyeste erklæringene blir ikke osv osv. I avslag fra Klageinstansen skriver de at det ikke foreligger sluttrapport etter arbeidstrening – det gjør det i aller høyeste grad, en veldig utfyllende og detaljert en.

Ikke visste jeg i 2014, at det var min jobb og passe på at NAV gjør jobben sin, hadde jeg visst det den gang hadde nok fastlegen min skrevet en legeerklæring på at jeg er for syk til å passe på at andre gjør jobben sin. Dette avslaget kom for litt over en uke siden… Jeg vet ikke mine arme råd lenger, ikke har jeg råd til mer advokat, jeg har kun 30% inntekt og alt av oppsparte midler er oppbrukt. Er gift og kvalifiserer heller ikke til noen type økonomisk hjelp. Heldigvis er jeg ikke permittert – i hvert fall ikke enda…

Jeg har 6 uker på meg til å sende en klage til Trygderetten, men jeg mener bestemt ut i fra begrunnelsen og manglende bruk av dokumentasjon, at avslaget fra Klageinstansen må ugyldiggjøres! Det er direkte feil i saksbehandlingen! Hvem skal hjelpe meg med dette?

Foto: Illustrasjonsfoto

Dette er en del av en artikkelserie hvor AAP-aksjonen trekker frem historier fra virkeligheten om syke mennesker som kommer i klem i NAV-systemet, og hvor samfunnets velferdsordninger ikke fungerer slik de burde. Formålet med artiklene er å sette et kritisk søkelys både på lovverket og hvordan det praktiseres. Har du en historie du vil dele? Skriv til minhistorie@aap-aksjonen.no

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »