Trykk “Enter” for å komme videre

Tilbakebetalingskrav fra NAV på AAP ved avslag på uføretrygd

Vi ser at det er et økende problem at NAV skyver mer og mer av ansvaret for de feil NAV selv gjør over på brukeren av NAV sine tjenester. Når en AAP-mottaker blir vurdert for «ferdig avklart» og bistandsbehovet blir satt til «varig nedsatt arbeidsevne» av lokalt NAV-kontor, blir det åpnet for å søke uføretrygd i IKT-systemet til NAV. Dette åpner også for at du skal kunne motta AAP «i ventetid» på behandling av denne uføresøknaden (folketrygdlovens § 11-18). 

Ved avslag på kravet om uføretrygd så skal også AAP stoppes på dagen, men mange opplever at AAP «i ventetid» ikke stanses straks uførevedtaket er fattet. Brukeren har ofte fortsatt å sende inn meldekort i tillit til NAVs saksbehandling.

Det oppleves som et økende problem at NAV krever tilbakebetaling av AAP som ble utbetalt etter avslaget på krav om uføretrygd i slike tilfeller. NAV mener brukerne «burde» forstått at det var feil at ikke AAP ble stanset straks uførevedtaket ble fattet.

NAV har ikke statistikk her heller

Når vi spør nav om statistikk på feilutbetaling i slike saker, så får vi igjen til svar at det her ikke føres statistikker. I en spørreundersøkelse AAP-aksjonen har gjennomført avdekker vi igjen svært klanderverdige forhold i NAV-systemet.

Det vi spurte om var om NAV klarte å stoppe AAP-utbetalingene samtidig som avslaget på uføretrygd kom. I vår undersøkelse så avdekker vi at av de 76 svar vi har fått inn, at det kun er 27 som svarer at NAV har klart å stoppe AAP-utbetalingen samtidig som avslaget på uføretrygd er kommet. 19 svarte at de fortsatte å få AAP utbetalt, og at NAV ikke krevde noe tilbake. 22 svarte at de fortsatte å få utbetalt AAP og NAV krevde alt tilbakebetalt. 6 svarte at NAV krevde deler av feilutbetalingen på AAP tilbake. 2 har svart at de stoppet å sende meldekort og på denne måten unngikk å få utbetalt mer AAP.

Ut i fra de svarene vi har fått inn så ser vi en klar trend om at dette er blitt et økende problem fra 2019. Det vi også ser er at NAV legger ansvaret for feilutbetalinger av AAP over på syke og uføre. NAV burde ha etablert gode rutiner for stans, og veiledning (bl.a om å søke sosialstønad), ved avslag på krav om uføretrygd. I tillegg er praksisen vilkårlig.

“Bordet fanger”

Dersom en klage senere tas til følge og meldekort stoppes av bruker – kan NAV avslå å etterberegne for den periode det skulle vært sendt kort. I prinsippet kan NAV da si at bruker ikke har gjort sin plikt. Så lenge bruker er registrer på nav.no og ikke har en varig ytelse så skal som regel bruker sende meldekort.

Ytterligere et problem, er at så lenge bruker ved er feil får utbetalt AAP så kan vedkommende heller ikke søke økonomisk sosialhjelp. Her snakker vi om dobbel tap fra NAV sin side. Nav feilutbetalte AAP og fratar brukeren muligheten til å søke økonomisk sosialhjelp. Når kravet om feilutbetalingen kommer så skal AAP betales tilbake for den perioden feilutbetalingen gjelder for, samtidig som brukeren har vært fratatt muligheten til å søke økonomisk sosialhjelp for samme periode. Dette er en helt urimelig praksis fra nav sin side. 

Det må vurderes som generelt både uventet og urimelig at “AAP i ventetid” overhodet skal stanses straks et avslag på uføretrygd er fattet. Det burde innføre en overgangsperiode, slik brukere har når de er avklart til arbeid. Når en løpende ytelse skal stanses sier forvaltningsloven § 16 at det skal «varsles i god tid». En som søker en uføretrygd gjør dette etter at NAV lokalt har åpnet opp for dette. Det er derfor slik sett også helt urimelig at all ytelse (inntekt) stopper samme dag som avslaget kommer. Det er helt hårreisende å drive en slik tilbakekreving når det er NAV selv som ikke evner å stanse ytelsen.

Dette er en systemsvikt 

Brukerne opplever at NAV saksbehandler et krav om uføretrygd, og brukerne sender typisk inn meldekort som det også forutsettes at NAV vurderer. Da “burde” ikke brukerne forstå, og kunne klandres, for at NAV overser feilutbetalinger på samme tid som NAV tydeligvis er “inne i saken.” NAV evner ikke å samordne og dette er ikke brukers problem. Dette er en systemsvikt innad i nav som igjen går ut over brukeren, og ingen annen. At NAV ikke evner å samordne mellom uføre- og AAP-enheter er ikke synlig for den alminnelige bruker. Og det gjelder uavhengig av informasjon om at AAP bare gis i “ventetid”, som NAV ga ved den opprinnelige innvilgelse av AAP etter folketrygdlovens §11-18. 

Sakene gjelder for øvrig syke personer, som i tillegg får sjokket som ligger i et uføravslag, på samme tid som de “burde” forstå at NAV har “feilutbetalt” AAP ut over behandlingstiden for uføretrygd. Til overmål burde mange brukere også forstå at NAV feilutbetaler samme dag som uføreavslaget fattes – slik NAV ser det. Dette er helt absurd. 

Foto: Illustrasjonsfoto

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »