Trykk “Enter” for å komme videre

NAV-tillitsvalgte erkjente ukultur i høring

Under NAV-høringens første dag igår, erkjente tillitsvalgte at en ukultur i NAV kan ha ført til at brukere blir møtt med mistenksomhet og kontrollbehov. Det fremkom også intern konkurranse når det gjelder måltall og “produksjon” – og at dette går på bekostning av juridisk kvalitetssikring.

FO var blant organisasjonene som tok opp problematikken i høringen, ifølge Dagsavisen.

– Kanskje har det utviklet seg en styringskultur i Nav som fører til mistenksomhet og kontroll i møte med brukerne, sa Hanne Glemmestad fra forbundsledelsen i FO.

Glemmestad utdypet at dette bunnet i de stadige endringene i regelverket, eksempelvis knyttet til strengere vilkår til arbeidsdeltakelse og aktivitetsplikt, og at dette slo inn i forvaltningen.

Politisk debatt kan påvirke

Hun mener innstrammingene til Nav, samt den politiske debatten, kan ha påvirket måten ansatte ser på de som trenger hjelp av Nav:

– Man kan fort bli sittende å tenke: Jeg forvalter fellesskapets penger, og det skal jeg gjøre så strengt så mulig, eksemplifiserer hun.

Glemmestad representerer rundt 2.000 Nav-ansatte.

Les mer i Dagsavisen

Intern konkurranse

Også magasinet Fri Fagbevegelse refererte uttalelsene fra fagorganisasjonene igår:

Ifølge mediet pekte Glemmestad også på styringsverktøyet New Public Management.

– Resultatenhetene sammenlignes og det blir en form for konkurranse dem imellom. Etatens sterke fokus på mål- og resultatstyring påvirker det faglige arbeidet negativt. Målekort blir styrende for ansattes innsats. Resultat på målkortene synes viktigere enn forsvarlig juridisk sakshandling med utgangspunkt i lovens formål. Profesjons- og erfaringskunnskapen hos de ansatte blir i mindre grad verdsatt eller tatt i bruk, hevdet de i sitt møte med kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Flere av fagforeningene tok opp at den pågående NAV-skandalen kan være bare “toppen av isfjellet”.

Også leder i Parat NAV, Agathe Oslan Hellesen:

Hun var en av flere som mente at flere områder nå bør granskes – med tanke på hvordan norsk lov skal vurderes opp mot lover og regler pålagt Norge av EU.

– Vi kan spørre oss om dette kan gjelde flere områder enn bare de Nav har ansvar for, uttalte Hellesen.

Videre mente Elisabeth Steen, leder i NTL NAV, at ABE-formen kan være en del av årsaken til skandalen. Hun mente å vite at kuttene frem til idag tilsvarer kutt av 500 årsverk.

– Kutt har kunnet påvirke kompetansen og evnen til å tolke trygdelovgivningen, mente hun.

FO presiserte også at kompetanse er et nøkkelelement:

– Sammensetningen av kompetansen i Nav er uklar og lite hensiktsmessig. FO har gjentatte ganger påpekt behovet for å stille krav om sosialfaglig kompetanse for å løse komplekse og sammensatte sosiale problemer, på samme måte som det bør kreves juridisk kompetanse for å utøve juridisk skjønn, hevder Glemmestad.

– Vi kan ikke være sikre på at denne skandalen kunne vært avdekket tidligere, eller unngått hvis kompetansesammensetningen i Nav hadde vært annerledes. FO vil likevel hevde at Navs organisering, beslutningslinjer, medbestemmelsesapparat og kompetanse er kritiske faktorer.

Les mer i FriFagbevegelse

Foto: AAP-aksjonen

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »