Trykk “Enter” for å komme videre

Her er beviset: Bare et lite mindretall blir avklart på fire år

Høyres Heidi Nordby Lunde skriver: «Dersom det ikke er mulig å avklare om en person er syk på tre års stønad, så er vedkommende antageligvis ikke det. Dette er ikke en systemfeil, det er ønsket politikk.» Slik forsvarer hun at regjeringspartiene har innført karensår for AAP og gjort det nesten umulig å få på plass en inntektssikring fra folketrygden det er mulig å leve av i den tiden det i praksis tar for NAV å avklare om en person kvalifiserer for uføretrygd eller ikke.

Nordby Lunde er en av Høyres «sjefsidiologer». Hun er også andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, og sendes ofte i krigen på sosiale medier for å forsvare regjeringspartienes brutale AAP-politikk. I denne facebook-replikken påstår hun ikke bare at tre år med AAP er rikelig med tid for at NAV skal kunne avgjøre om en person er varig syk og mangler arbeidsevne. Hun fastslår rett og slett at vedkommende trolig er frisk hvis det tar lenger tid!

ER LYSÅR UNNA

En slik virkelighetsoppfatning er lysår unna det de syke og uføre selv opplever, og Norges 357.000 uføretrygdede bør merke seg Høyre sier mer eller mindre rett ut at det store flertallet av dem egentlig er friske. De fleste har nemlig brukt vesentlig lenger tid i NAV-systemet enn tre år. Det viser en indikasjonsundersøkelse AAP-aksjonen nylig har gjennomført.

— Regjeringspartienes politikk på dette området er først og fremst preget av virkelighetsfjern ideologi i stedet for kunnskap om de sykes utfordringer, sier leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen. Hun leder en organisasjon som har som mål å endre folketrygdloven slik at alle syke og uføre blir sikret en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de er endelig avklart mot arbeid eller trygd.

Elisabeth Thoresen er oppgitt over at Høyre, KrF, Venstre og FrP ikke tar inn over seg at folk som blir syke står i årevis i tidkrevende prosesser for å få landet diagnoser og gjennomført nødvendig behandling. Selve avklaringsprosessen i NAV, og eventuelle arbeidsrettede tiltak, tar også svært lang tid.

MANGLER STATISTIKK

NAV selv fører ikke statistikk over hvor lang tid avklaringen tar. Derfor har AAP-aksjonen gjennomgått 300 vedtak om uføretrygd for å sjekke dette nærmere. Slike vedtak gis nemlig med tilbakevirkende kraft. Det vi har hentet ut av vedtakene er det såkalte uføretidspunktet. Det er den datoen NAV anser at søkerens inntektsevne blir varig nedsatt med minst femti prosent, og typisk vil dette være den datoen søkeren ble mer enn femti prosent sykemeldt siste gang og ikke kom tilbake igjen i arbeid.

Dette har vi sammenstilt med virkningstidspunktet, som er den datoen uføretrygd blir innvilget. Den tiden det går mellom uføretidspunktet og virkningstidspunktet gir dermed en meget god pekepinn på hvor lang tid avklaringen tar. Ofte starter jo de uføres langvarige runder med NAV nettopp på uføretidspunktet.

Vår indikasjonsanalyse viser at det i gjennomsnitt går 7,5 år fra uføretidspunktet til uføretrygd blir innvilget. Dersom vi bare ser på den halvparten som bruker lengst tid, øker gjennomsnittet til over ti år, og i materialet finnes det enkeltsaker hvor det har gått over 20 år. Kun 40 av 300 klarer å bli ferdig avklart innenfor fire år, som da et ett år med sykemelding og tre år på AAP.

— Dette står i sterk kontrast til makstiden på tre år for AAP som regjeringen trumfet igjennom i Stortinget med én stemmes overvekt i 2017, og som regjeringspartiene og FrP har nektet å reversere i etterkant. Tre år med AAP er rett og slett alt for kort tid, og dette rammer svært brutalt for de det gjelder. Når AAP blir borte forsvinner jo i de fleste tilfeller livskvaliteten og den økonomiske tryggheten for disse syke menneskene, sier Elisabeth Thoresen.

GODTAR MENNESKELIGE LIDELSER

Thoresen mener dette viser at det nåværende flertallet på Stortinget er villig til å skyve alvorlig syke mennesker ut i fattigdom og fortvilelse, og godtar menneskelige lidelser i stort omfang selv om de syke uansett ender opp med uføretrygd på grunn av varig sviktende helse. De må rett og slett plages først – i årevis. Det som er også et stort tankekors at når uførevedtaket endelig kommer så har vedkommende hatt en varig nedsatt arbeidsevne som kan gå flere tiår tilbake i tid, men likevel har den uføre vært vurdert slik at vilkårene for en helserelatert ytelse i mellomtiden ikke har vært oppfylt.

— Det er også typisk at NAV selv ikke lager statistikk på hvor mange år det går mellom uføretidspunktet og virkningstidspunktet i vedtakene, og hvordan dette utvikler seg over tid. Disse opplysningene ligger jo der og burde kunne hentes ut, påpeker hun.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »