Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-aksjonen avslører: NAV har i to og et halvt år masseprodusert vedtak på̊ bakgrunn av en lovtekst som ikke lenger finnes

Last updated on 24. juni 2020


I går kom NAVs analyse av konsekvensene av AAP-innstrammingen fra 2018: Måten NAV har tolket dette på, har ført til flere på uføretrygd, færre i arbeid og flere tusen henvist til økonomisk sosialhjelp og privat forsørging. NAV innrømmer altså her selv at det hele har vært feilslått.

Tusenvis av syke mennesker har de siste to årene blitt kastet ut i en karenstid på ett år. Ett helt år uten en inntekt. Og dette har skjedd uten at de har vært ferdig avklart opp mot arbeid eller en uføretrygd. Vi i AAP-aksjonen har påpekt hvor galt dette har vært fra første stund. At uavklarte kronisk syke og uføre blir kastet ut av AAP-ordningen på denne måten, er umenneskelig. Vi har fått kontakt med en informant internt i NAV som forteller at NAV har tolket det nye lovverket om unntak fra makstid feil, og at dette er en stor skandale.

Informanten forteller:
«Nav har toet sine hender, ikke tatt ansvar og skylder heller på innstrammingene Stortinget vedtok i nytt lovverk med virkning fra 1. januar 2018.»

Selv om AAP-aksjonen er enige med NAV i at Stortinget har vedtatt et urimelig strengt regelverk, så kan vi nå avsløre at det faktisk er NAV selv som har hovedansvaret for hvor galt dette har blitt:

Trygderetten har endelig begynt å omgjøre sakene, men vi frykter at tusenvis av mennesker aldri får svar på om vedtakene deres er lovlige.

Fellesnevneren i disse sakene er av NAV ikke forstår loven rett:
Først har de forlenget arbeidsavklaringspengene med hjemmel i en lov som ikke lenger finnes.
Deretter, når de skjønner at de praktiserer feil lov, prøver de å rette opp feilen ved å tolke riktig lov massivt for strengt.
De løfter ikke en finger for å rydde opp i sine mange feil, og til alt overmål jobber de systematisk for å hindre at Trygderetten behandler disse sakene og sørger for en avklaring av hva som skal være korrekt praksis.
AAP-aksjonen er redd at det som her kommer frem er en skandale på linje med EØS-skandalen. Forskjellen er at denne skandalen rammer enormt mange flere mennesker.

Bruker en opphevet lov

Arbeidsavklaringspenger er tidsbegrenset, og når tiden går ut er det bestemte vilkår for å få en forlengelse av stønadsperioden ut over 4 år.
Etter de gamle reglene som gjaldt frem til 1. januar 2018, fikk man forlenget arbeidsavklaringspengene hvis man fortsatt hadde mulighet for å komme i arbeid med mer behandling eller arbeidsrettede tiltak.
Fra og med 1. januar 2018 opphevet Stortinget disse reglene, og laget nye.
De nye reglene ser ikke fremover, men bakover, og bestemmer at man bare kan få AAP ut over tidsbegrensningen hvis sykdom/skade har gjort at man ikke har blitt avklart.

Da de nye reglene kom fortsatte NAV å praktisere den gamle loven, den nå opphevede § 11-10.
Den dag i dag fatter NAV vedtak hvor det står:

«Du har mulighet til å komme i arbeid hvis du får mer utredning, behandling, tiltak eller annen oppfølging. Du oppfyller vilkårene for å få arbeidsavklaringspenger ut over den maksimale perioden på tre år. Derfor har vi forlenget vedtaket ditt om arbeidsavklaringspenger.»

Denne teksten går igjen i alle forlengelser, selv om NAV må skjønne at dette signaliserer til omverdenen at de fremdeles praktiserer en lov som er opphevet.

Med tanke på hvor massiv motstanden har vært mot den nye loven, er vi sjokkerte over at NAV fremdeles begrunner forlengelser med den gamle loven.

Oppfyller ikke forvaltningslovens krav

Våre samarbeidspartnere, som er trygderettsadvokater, har i flere år kritisert NAV for å skrive identiske vedtak uten den individuelle begrunnelsen forvaltningsloven krever. Dette er også en sak AAP-aksjonen har skrevet om tidligere.

Dette ser ikke ut til å være et isolert problem som bare noen få saksbehandlere forårsaker. Dette står i alle de identiske vedtakene om forlengelse, uansett hvor i landet vedtaket er fattet og uavhengig av hvilken enhet som har fattet vedtaket.
Det er som om alle enhetene i NAV har gått sammen om å begrunne vedtakene på denne måten, og så har kvalitetssjekken streiket fullstendig.

Vår informant, som altså er saksbehandler i NAV, forklarer til AAP-aksjonen at denne teksten i vedtakene ikke blir skrevet av saksbehandlerne, men settes automatisk inn i vedtakene som følge av at saksbehandleren krysser av i fagsystemet for hvordan hun eller han vurderer vilkårene.
Denne teksten kommer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og kan ikke overprøves av saksbehandlerne.
Saksbehandleren forklarer oss at da de nye reglene kom, så var det helt umulig å skjønne hva som skulle til for å få forlenget arbeidsavklaringspengene etter de nye reglene. Og fordi Arbeids- og velferdsdirektoratet begrunnet forlengelsene med det fremtidige behovet, så praktiserte NAV det også slik frem til høsten 2018.
Nå vet man bedre, ifølge saksbehandleren. Men teksten som viser til den opphevede loven kommer like fordømt med i hvert eneste vedtak som forlenger AAP.

Gikk for langt i motsatt retning da de oppdaget feilen

Da NAV etter hvert forsto at det var kommet en ny lovtekst begynte fagpersonene å diskutere i det lukkede «erfaringsforumet» til NAV.
I erfaringsforumet diskuterer NAV-kontorene og forvaltningsenhetene hvordan de forstår regelverket, og så har NAV Klageinstans myndighet til å avgjøre spørsmålene.
Erfaringsforumet er et massivt og omfattende forum som på mange måter forklarer hvordan NAV egentlig forstår reglene.
Ytre etat har fått beskjed fra direktoratet om at svarene NAV Klageinstans gir, skal gå foran den enkelte saksbehandlers tolkning av loven.

AAP-aksjonen har fått innsyn i en av disse sakene fra erfaringsforumet. Der kommer det frem at i oktober 2018 spurte en veileder i NAV i Hå kommune hvordan man skulle forstå den nye loven. I den nye loven står det at man må ha vært forhindret fra å være i tiltak på grunn av sykdom, men det står ikke noe om hvor lenge hindringen må ha vart.
«Må hindringen ha vart gjennom hele stønadsperioden på mange år, eller holder det at man har vært forhindret fra å være i tiltak i en kortere periode», spør saksbehandleren.
NAV Klageinstans svarer:
«…en kombinasjon av behandling og tiltak utelukker forlengelse uavhengig av varigheten».

Dette er åpenbart en fullstendig uriktig lovforståelse – ifølge de senere kjennelsene fra Trygderetten.

Klageinstansen nyanserer riktignok instruksen til ytre etat, og tilføyer at man etter en helt konkret vurdering kan forlenge AAP hvis brukeren har gjennomført et «helt kortvarig og mislykket tiltak».
Med andre ord, hvis en alvorlig syk person skal vurderes for forlengelse i 2018, og vedkommende var på et kort motivasjonskurs med tegning form og farge i 2011 men måtte avbryte den gangen fordi han var for syk, så kan NAV ifølge klageinstansen gjøre en helt konkret vurdering og likevel forlenge AAP.

Total feiltolkning

Det NAV Klageinstans instruerer resten av NAV til å gjøre, er å avslå forlengelser hvis en alvorlig syk person klarte å gjennomføre et helt kortvarig tiltak for mange år siden.
Dette er dermed så galt som det kan få blitt, og må vise en total feiltolkning av lovverket.

NAV-veilederen forteller videre at man ser av flere innlegg på erfaringsforumet at NAV Klageinstans har møtt en del motbør for sin uriktige tolkning. Så i desember 2018 sier de at de vil nyansere forståelsen litt, i kjølvannet av en trygderettskjennelse som faktisk slaktet klageinstansens tolkning.
Problemet er bare at denne nyanseringen er så vag at den i realiteten ikke førte til noen endring.

I følge AAP-aksjonens samarbeidspartnere, som altså er trygderettsadvokater, er det klart at NAV fortsatte å praktisere denne absurde lovforståelsen godt inn i 2019.
Flere advokater forklarer at NAV masseproduserte vedtak helt frem til 2020 hvor det står at videre AAP avslås fordi man har vært i et helt kortvarig tiltak for flere år siden.
Dette er ikke en liten feil de gjorde i noen måneder, men en feil som varte i over et år.
Dette gjelder mange tusen mennesker.

Svært få saker behandles av Trygderetten

Man skulle kanskje tro at NAV, klok av skade etter EØS-skandalen og etter oppstyret som førte til at Kjersti Monland måtte gå av som ytelsesdirektør, var interesserte i å unngå nye skandaler og i alle fall rydde opp før det gikk helt galt.
Men alt tyder på at NAV har lagt fullstendig lokk på sine mange tusen feil i perioden 2018-2020.

Det vi i AAP-aksjonen opplever, er at vi ser en klar tendens hos NAV Klageinstans: Når det klages på et vedtak så svarer klageinstansen med først å opprettholde vedtaket.
De sender et brev i posten hvor det står at de ikke har funnet grunn til å endre på vedtaket.
Når advokaten deretter sender en anke til Trygderetten slår NAV Klageinstans full retrett, opphever vedtaket og sender det tilbake til NAV-kontoret eller forvaltningsenheten for ny behandling.
På denne måten “forsvinner” vedtaket som det er klaget på, og saken kan ikke behandles av Trygderetten. Resultatet er jo ofte greit for den som får hjelp av advokat, for ytre etat gjør ofte om vedtakene som sendes tilbake fra klageinstansen.
Men vi tenker på de mange tusen menneskene som ikke tør anke til Trygderetten, eller klage i det hele tatt.

NAV må rydde opp

Vi er også veldig bekymret for at denne måten å behandle klagene på, er en bevisst strategi i NAV Klageinstans for å unngå at vanskelige og uløste problemer havner hos Trygderetten.
Når det fra den nye loven kom, og frem til høsten 2019, bare var behandlet tre saker i Trygderetten som handlet om de nye varighetsreglene, og tusenvis av mennesker var i sjokk og vantro over å ha blitt fratatt ytelsen mens de fremdeles av ute av jobb på grunn av sykdom/skade, så har det åpenbart skjedd noe som gjør at klagene ikke havner i Trygderetten for å få en avklaring av hva som skal være korrekt lovforståelse og praksis.
Dette fremstår for oss som planlagt og systematisk.

Uansett om NAV Klageinstans har hatt en bevisst strategi om å hindre at Trygderetten får tatt stilling til jussen i disse sakene, så er vi i AAP-aksjonen sjokkerte over at ingen gjør noe for å se på de tusenvis av vedtakene som er hjemlet enten i feil lov eller en åpenbart uriktig tolkning av riktig lov.
Vi kommer til å forfølge denne saken og få spilt den inn til Stortinget. Vi aksepterer ikke lenger at NAV vrir seg unna med å peke på politikerne. NAV må kjenne sitt ansvar, og nå må de rydde opp i egne feil samtidig som vi også må få på plass en lovendring som gir syke og uføre en inntektssikring de kan leve av frem til de er ferdig avklart opp mot arbeid og/eller en uføretrygd.

Les også: https://aap-aksjonen.no/trygderettsadvokat-selvsagt-en-ny-skandale-i-nav

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »