Trykk “Enter” for å komme videre

69.000 syke med nedsatt arbeidsevne mottar ikke AAP

I en uttalelsene fra Vegard Einan (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet i Dagsavisen den 11. juli 2021 kommer det frem: «Under denne regjeringen har den totale andelen av befolkningen på helserelaterte ytelser gått ned». Erna Solberg har også med sin selvsikkerhet skrytt av dette på nyhetene. Dette er tull med tall fra Høyres side. 

Alle tall fra NAV viser at det er omtrent like mange på helserelaterte ytelser som AAP (arbeidsavklaringspenger) og uføretrygd i 2020 som i 2013. Det er ca 50.000 flere på uføretrygd, og ca 50.000 færre som mottar AAP. Bare dette i seg selv burde få alle varsellamper til å lyse. Det heller ingen vil snakke om er den store gruppen som står med nedsatt arbeidsevne, men som ikke mottar AAP. Denne gruppen har vokst år for år og talte 69.000 i desember 2020. 

Det er en gruppe på ca 27.000 som mottar økonomisk sosialhjelp, er i gruppen «ukjente» og på tiltakspenger vi bør vie vår oppmerksomhet. Her havner mange av de syke som har blitt kastet ut, nettopp fra den helserelaterte ytelsen AAP. Syke og arbeidsuføre blir tvunget over på økonomisk sosialhjelp eller henvist til privat forsørging. Vi ser også en tendens til økende bruk av tiltakspenger, som en erstatning for videre AAP og økonomisk sosialhjelp. 

Nytt AAP lovverk fra 2018 som skulle gi flere i arbeid, færre på uføretrygd og flere fortere avklart, har feilet helt. Det har gitt flere på uføretrygd, færre i arbeid og hvor mange titusener som er hevet ut i en karenstid på ett år uten inntekt, har NAV ikke noen oversikt eller statistikk over. Det er sterkt kritikkverdig at NAV ikke er i stand til å måle konsekvensene av regjeringens politikk, og at syke og hjelpetrengende blir “borte” i statistikken.

Det NAV også skriver i en e-post til oss er: «Vi må anta at det finnes en annen gruppe som etter 2018 ikke lenger finnes i våre registre, men som fortsatt kan være syke og i realiteten har rett på oppfølging fra NAV.» Det er alt for mange syke og arbeidsuføre Nav ikke har noen oversikt over. Hvor mange har egentlig gitt opp hele nav og ikke orker mer? Hvor mange lar seg heller bli forsørget av ektefelle/samboer, eller overlever på en annen måte? 

Vi må anta at det finnes en annen gruppe som etter 2018 ikke lenger finnes i våre registre, men som fortsatt kan være syke og i realiteten har rett på oppfølging fra NAV.

Det vi med sikkerhet kan fortelle Vegard Einan, Erna Solberg og hele hennes regjering er at de har sørget for at flere tusen ikke har fått sin rettmessige AAP på plass, de har fratatt mange ti-tusener syke og arbeidsuføre hele deres inntektssikring og økonomiske livsgrunnlag. 

Folketrygden vår er blitt svekket og det er andre ytelser som økonomisk sosialhjelp og tiltakspenger som har tatt over for de helserelaterte ytelsene. Samtidig som vi ikke har noe tall på hvor mange ti-tusener som blir presser over til privat forsørging. Dette er noe som helt klart bryter med formålet til folketrygdloven. 

Forskjellene har økt, flere barn vokser opp i fattige familier og storsamfunnet spør hvorfor? 

Se på helheten, se på hva den praktiserende arbeidslinjen med pisk og straff har ført til. Se på lovendringene og hvem som virkelig har betalt prisen for regjeringens «ostehøvelkutt» i NAV, helsevesen og i våre velferdsytelser med mer. 

Det å gå ut å skryte av at det i dag ikke er flere på helserelaterte ytelser enn i 2013 er ikke mindre enn en fallitterklæring og en stor tragedie når vi ser på helhetsbildet. Lovendringen i arbeidsavklaringspengene fra 2018 har skjøvet syke over på andre ytelser og også ut i fattigdom og fortvilelse. Politikken som er blitt ført de siste åtte år er ikke annet enn slem og brutal. Erna med hele sin hær skal få lov å bli husket for dette mørke kapittelet i nyere norsk historie.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »