Trykk “Enter” for å komme videre

Aksjonsleders innlegg i NAVs topplederforum 2. juni 2021

Tusen takk for at jeg får delta i dette møtet og komme med våre innspill og stemmen til AAP-mottakere.

AAP-aksjonen jobber for at alle syke og arbeidsuføre skal ha en avbruddsfri inntektssikring fra du bli syk og frem til ferdig avklart opp mot arbeid og/eller en uføretrygd.
Vi har mye fokus på de voksne over 30 år, de største gruppene som mottar AAP, og alle de som har hatt et langt yrkesaktivt liv før de blir syke eller skadet, de vår regjering ikke snakker om.

Aller først er det viktig for meg å fremheve at det finnes mange veldig dyktige nav-ansatte. Vi tror også at de aller fleste gjør så godt de kan ut i fra sine rammebetingelser og sin kunnskap.

Vi i AAP-aksjonen får ikke inn alle de historiene hvor alt går på skinner og alt fungerer godt, vi får inn de historier hvor alt stort sett svikter.
Nav svikter og helsevesenet svikter. Dette er veldig ofte for de pasientgrupper som ikke har en klar diagnose, eller en diagnose hvor behandlingstilbudet er svært dårlig i helsevesenet.
Pasientgrupper med psykisk sykdom og muskel og skjelettplager er de to største gruppene for å nevne noen av de vi vet kan slite i nav.

Jeg har lyst til å nevne EØS skandalen, og Blindsonen. Her kritiserte nav seg selv med manglene på de 4 K`er, Kommunikasjon, Kompetanse, Kapasitet og Kritisk tenkning.

Kommunikasjon

Den digitale aktivitetsplanen er et flott verktøy for å kommunisere med veileder.

Det vi ser er at denne kommunikasjonsveien er begrenset i forhold til hva du kan ta opp. AAP mottakere får ikke alltid svar på det de spør om.
Ringer du nav for å snakke med din veileder, er veileder aldri tilgjengelig og skal da ringe deg opp igjen i løpet av to virkedager. Dette syndes det ofte mot.

Et eksempel er alle de som mottok AAP mellom 16. mars og 1. november 2020, og som skal ha 6 ekstra måneder med AAP.
Vi får alt for mange tilbakemeldinger med at veiledere sier at «dette gjelder ikke deg».
Dette er også en problemstilling som er tatt opp med direktoratet flere ganger, men som vi opplever at det skjer svært lite rundt.
Kommunikasjonen svikter innad i nav. Det er som Korona forlengelsen av AAP ikke er blitt forstått av veiledere i nav.

Kommunikasjonen mellom forskjellige nav-enheter ser også ut til å være fraværende. En AAP mottaker kan ha behov for mange hjelpemidler, hvor det også blir utarbeidet en funksjonsvurdering, uten at dette på noen måte kommer frem i selve AAP saken.

Et annet eksempel er arbeidsrutinene rundt en uføresøknad. Det er nav lokalt som vurderer om en AAP mottaker er ferdig utredet, behandlet og arbeidsavklart og åpner opp for en uføresøknad.
Det som flere og flere opplever nå, er å få avslag. Prosentandelen har gått opp siden 2018, og det er alt for mange tusener som opplever denne interne uenigheten innad i nav.
Nav lokalt sier du skal ha en uføretrygd, nav arbeid og ytelse sier nei, du fyller ikke vilkårene.

Her skulle det etter de arbeidsrutiner vi har fått oppgitt, vært kommunikasjon mellom nav lokalt og nav arbeid og ytelse i forkant av behandlingen av uføresøknaden. Noe vi opplever at svikter.

(Fungerende Arbeidsminister Asheim svarte på et spørsmål om dette 8. januar 2021, fra Lise Christoffersen)

Dette er også å se på som en systemsvikt innad i nav. Det blir fattet to motstridende vedtak på kort tid.
Den tapende part er den syke og arbeidsuføre som står igjen uten noen inntekt og veldig ofte blir overlatt helt til seg selv, henvist til økonomisk sosialhjelp eller privat forsørging. Dette er en helt forferdelig situasjon å havne i.

Kommunikasjonen igjennom vedtak og brev er ofte uforståelige.
Det «naviske språk» er tungt, og ofte krydret med trusler om stans eller trekk i ytelse om du som AAP mottaker gjør en feil eller ikke utfører pålagt aktivitet fra nav.

Det er aldri noe snakk om hva som skjer om nav gjør noen feil, eller ikke oppfyller sine forpliktelser.

Vi trenger et forenklet språk i vedtak og brev, og nav lovens 14a-vedtak, behovsvedtaket må gjøres forståelig. Bistandsbehovet ditt bør komme frem, og det må forklares hva det betyr for deg.

Har du fullmakt i en nav-sak eller er advokat, er det helt umulig å kommunisere digitalt med nav. Her må alt gå via vanlig post, som i dag kan ta over en uke før et brev kommer frem. Her må det skje noe, vi lever i en digital tid.

Det er også viktig å trekke frem det fysiske møte mellom veileder og AAP mottaker hvor den non verbale kommunikasjon kommer frem.
Det kroppsspråket kan fortelle en veileder på noen minutter er så mye mer enn hundrevis av ord igjennom den digitale verden.

Kompetanse

Igjen, vi i AAP-aksjonen får inn de historier hvor mye svikter. Når vi dykker ned i disse historiene og leser dialogmeldinger mellom AAP-mottaker og veileder kommer det ofte frem mangel på Kompetanse, både innenfor lovverket og også overfor systemet nav.

Et eksempel her er utfylling av meldekort. Alt for mange veiledere i nav forstår ikke meldekortets betydning for AAP mottakere, sett opp mot aktivitetsplanen.

Vi ser også at en feil som er blitt gjort tidlig i et AAP løp, eller i søker fasen kan følge saken videre.

Mange veiledere har heller ikke nok kunnskap om ytelsene fra nav med sine vilkår du skal fylle, og vi ser dessverre at denne veiledningen flere får kan gi store økonomiske konsekvenser.

Flere veiledere fraråder også sine brukere i å klage på vedtak.

Det trengs et stort kompetanseløft i nav. Syke og arbeidsuføre mennesker som står i en krise trenger å bli møtt av trygge nav ansatte som kan sitt fag godt.

Trygdemedisninen og den sosialfaglige delen av nav ser vi må styrkes.

Kunnskapen om hva som fremmer god helse og menneskelig utvikling og læring må inn i nav.

Vi velger ikke sykdom eller skade. Alle ønsker å være friske og bidra. Vi må bli sett, hørt og tatt på alvor og bli møtt med respekt og anerkjennelse. Stort sett alle kronisk syke opplever en sorg over tapet av helsen, arbeidsevnen og det sosiale liv.

Kapasitet

Igjennom nytt AAP lovverk fra 2018 skulle alle AAP-mottakere få tettere og bedre oppfølging, så alle kunne bli ferdig utredet, behandlet og arbeidsavklart innen 3 år på AAP.
Den digitale aktivitetsplanen har gjort det lettere med en oppfølging, men dette sier ikke noe om kvaliteten på oppfølgingen.
Når vi spør nav om det i dag er andre tiltak eller virkemidler enn før 2018, så er svaret nei.

En veileder har heller ikke mere tid til hver enkelt AAP mottaker i dag enn før 2018.
AAP-mottakere opplever ofte hyppige skifter av veiledere. Noe som oppleves vondt nettopp fordi du sitter igjen med følelsen av å starte på nytt igjen og igjen.

Helsevesenet har heller ikke noen større kapasitet til å behandle flere fortere, og alt for mange syke og arbeidsuføre blir avvist i spesialisthelsetjenesten, eller de får avsluttet sin behandling før de er ferdig behandlet.

Vi opplever at 3 år ikke strekker til, kapasiteten både hos nav og i helsevesenet er for dårlig.

Vi har spurt uføre hvor mange år de har brukt på å bli ferdig avklart. Vi fikk inn 300 svar og gjennomsnittet brukte 7.5 år. Da rekker det ikke med 3 år på AAP.

Nav har ikke tall på hvor mange som går ut i karensåret, og som bli henvist til økonomisk sosialhjelp eller privat forsørging.
Denne gruppen har også nav en plikt til å følge opp, med videre avklaring mot arbeid og/eller en uføretrygd. Her opplever vi at det ofte glipper fra nav sin side.

Det statistikkene til nav også viserer at for 2020, var det ca 118 000 AAP mottakere.
Samtidig var det ca 183 000 som var registrert med nedsatt arbeidsevne.
Det vil si at det var over 65 000 som var registrert med nedsatt arbeidsevne men som ikke mottok AAP.
Denne gruppen på 65 000 kan heller ikke nav gjøre rede for på en tilfredsstillende måte.

Alle som er registrert med nedsatt arbeidsevne og spesielt tilpasset behov har en lovfestet rett på oppfølging fra nav. Det sier seg selv at nav her har et kapasitetsproblem.

Vi ser også at nav kan trenge andre virkemidler og oppfølgingsverktøy. Vi opplever at veiledere ikke vet hva de skal gjøre for å få syke og arbeidsuføre ferdig avklart. Vi ser også behovet for et mye tettere samarbeid med helsevesenet og behandlende lege. AAP mottakere er syke, ikke arbeidsledige.

Kritisk tenking

Jeg har nå siden 2016 vært pådriver for hele AAP-aksjonen. Den tillit som er blitt vist meg fra AAP mottakere og andre arbeidsuføre som har slitt med nav i alt fra noen få måneder og opp til 30 år, opplever jeg som helt unik.
De har fortalt AAP-aksjonen og meg, sine nav historier. Historier som er så vonde at de ikke er til å tro.

Det å bli fratatt all inntekt over natten, bli henvist til privat forsørging som medfører salg av bolig, bil og eiendeler, er i seg selv et traume.
Det å se hele sitt livsverk som man har jobbet for i alt fra 10 til over 40 år bli borte, gjør noe med deg
Vi vet at enkelte ikke har maktet denne belastningen og valgt livet bort.

Jeg forstår at nav selv kommer til kort og at unge og også eldre veiledere i nav systemet kanskje ikke klarer å ta inn over seg de konsekvenser et slikt inntektsbortfall gir.
Det å avvise sykemennesker i krise og fortelle at nå fyller de ikke lengre vilkårene for noen statlig eller kommunal ytelse fra nav må være svært vondt.

Igjennom AAP-aksjonen er dette inntektsbortfallet med sine store og ofte brutale konsekvenser, noe vi har satt fokus på.
Vi kan ikke tie. Vi kan ikke la være å fortelle hva det er vi ser og opplever. Vi har varslet myndighetene og nav i det vi har sett og vært vitne til.
Vi kan ikke la være å kritisere nav når vi ser opplagte feil i arbeidsrutiner, veiledning eller ved bruk av lovverket.

Vi klarer fint å skille på politikk og nav sin rolle.

Det vi ikke klarer å forstå er hvorfor ikke flere i nav stiller de kritiske spørsmål sammen med oss overfor myndighetene?

Hvorfor har ikke nav en god rutine på avviksmeldinger?

Hvorfor er det så stort sprik i det Arbeids og velferdsdirektoratet ofte uttaler og sier, i forhold til hva som skjer i de lokale nav kontor og hva flere tusen AAP mottakere opplever?

Det er som vi lever i helt forskjellige verdener. Direktoratets verden med hvordan alt skal fungere og være høres så fin ut, mens den verden de syke og arbeidsuføre opplever er noe helt annet. Det er et stort sprik i virkelighetsforståelsen.

Hvorfor har vi en befolkning som går rundt i en naiv tro på at blir du syk får du sykepenger, og blir du ikke frisk får du en uføretrygd?

Hvorfor er det så liten kunnskap om hva syke og arbeidsuføre må igjennom i nav?

Det er ofte ubegripelige utredninger, krav til byrdefulle behandlinger, legeerklæringer som blir overprøvd, vridd og vrengt på.

Saksbehandlingstider som sprenger alle fornuftige rammer og arbeidsuføre mennesker som brytes ned i et system som fremstår helt meningsløst med sin arbeidslinje, og hvor trygdemedisinener blitt borte. Det er ingen som blir friskere av å bli fattigere.

Vi syke og arbeidsuføre har opplevd og opplever en heksejakt, med økonomiske sanksjoner og trusselen om stans i ytelsen om vi ikke gjør som nav sier. Vi er fratatt vår helse, vår økonomiske trygghet, vår verdighet, vår rettssikkerhet og vår frihet.

Vi trenger store endringer med mange flere kritiske spørsmål rettet mot både helsevesen, nav og våre myndigheter.

Og jeg velger å avslutte mitt innlegg med vårt slagord:

Gi oss tryggheten tilbake…Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »