Om oss


AAP-aksjonen ble stiftet 12. juni 2019. Foreningen har over 1.500 betalende medlemmer. I tillegg er 17.000 personer medlemmer av foreningens Facebookgruppe, som er åpen for alle. Mange av disse støtter foreningens formål. Over 70 prosent av de som har meldt seg inn i foreningen er kvinner.


AAP-aksjonen er en ideell organisasjon som har som kortsiktig mål å sikre de som blir syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de er endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Slik er det ikke i dag.

Det langsiktige målet finner du i formålsparagrafen i vedtektene. Der står det: «AAP-aksjonen er en landsomfattende forening som har til formål å arbeide for best mulig velferdsordninger og hjelp til de som blir langvarig syke, er skadet eller ufør, herunder arbeide for å fremme kunnskap og forståelse for viktigheten av en god og hensiktsmessig ordning for arbeidsavklaringspenger (AAP), og en uføretrygd som fanger opp de som trenger det.»


Dette mener vi


AAP-aksjonen krever at AAP-kuttet reverseres, at makstiden for AAP utvides vesentlig, at karenstiden fjernes og at folk sikres økonomisk trygghet og mat i kjøleskapet til de er endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Makstiden for AAP må økes fra 3 til 4 år slik det var tidligere, og det må bli enklere å få AAP utover dette ved behov, f.eks. når behandling og avklaring tar lenger tid. Alle ytelser må være så høye at de sikrer et verdig liv. Endringene i folketrygdlovens kapittel 11 som ble innført med virkning fra 1. januar 2018 må reverseres, og vi sier nei til redusert minstesats for unge syke under 25 år.


Vi krever også at NAV får rutiner og ressurser til rask avklaring og nødvendig oppfølging. Det har de ikke i dag. Arbeidsrettede tiltak må være tilpasset den enkeltes behov, muligheter og funksjonsnivå. Det må i alle sammenhenger legges avgjørende vekt på de behandlende legenes vurderinger, og fokuset skal ligge på rettssikkerhet, brukermedvirkning, avbruddsfri inntektssikring og at alle saker er godt opplyste før vedtak fattes. På disse områdene har NAV et formidabelt forbedringspotensiale. I sak etter sak ser vi at arbeidslinja er blitt en destruktiv religion, ikke bare en positiv rettesnor for velferdsordningene. Som etat oser NAV av moralisme og tilfeldige og uforutsigbare avgjørelser.


AAP-aksjonen mener det er bra både for samfunnet og den enkelte at det legges til rette for at de som rammes av sykdom får utnyttet sin eventuelle restarbeidsevne. Det er imidlertid ingen som får bedre helse av å bli fattigere. Tvert om er økonomiske problemer sykdomsforsterkende, og gir både dårligere liv og dårligere helse. Reduksjon av ytelser for å «stimulere til arbeid» er en slem og feilslått politikk som ikke virker. Syke og uføre som ikke er ferdig avklart av NAV skal aldri henvises til økonomisk sosialhjelp.


Årsaken til at NAV har problemer med å løse sitt samfunnsoppdrag skyldes ikke de ansatte. De gjør i hovedsak så godt de kan. Det skyldes et håpløst lovverk, velferdspolitikk uten forståelse for hva det innebærer å være syk og ledelse på ville veier. På altfor mange områder skaper velferdspolitikken fattigdom og fortvilelse, gir mer sykdom, skyver mennesker lenger vekk fra arbeidslivet og gir dem dårligere livskvalitet.


AAP-aksjonen er kritisk til den voldsomme vektleggingen av NPM (New Public Management) i forvaltningen, og vi sier nei til mistenkeliggjøring og overdrevent kontrollfokus. Arbeid kan være god medisin, men dette gjelder ikke alle. Varig syke må sikres trygd uten å kvernes gjennom en lang rekke avklaringstiltak som kanskje kan lede fram til et arbeid som verken finnes eller som de evner å stå i. NAV må ha plikt til oppfølging av de som er syke.


Helsevesenet og NAV må samarbeide mye tettere, og brukerperspektivet som ble borte må tilbake i lov og rundskriv. NAV ser ut til å ha glemt de som har svak digital kompetanse, språkutfordringer eller angst for telefonsamtaler. NAV må gjenreises som en tilgjengelig etat, med åpningstider og arbeidsformer som ivaretar brukernes behov, også de som trenger tett oppfølgning eller personlig veiledning ansikt til ansikt. Det er sykdom og fattigdom som skal bekjempes ikke de som er syke eller fattige.


AAP-aksjonen mener at ytelser som AAP og uføretrygd må tildeles av NAV lokalt, som kjenner brukeren og dennes helseutfordringer. NAV Arbeid og ytelser bør legges ned. De som er syke er ikke friske mennesker i forkledning, slik noen tror. Derfor er det nødvendig å jobbe med holdninger, både blant folk flest, i politikken, i regelverket og i det daglige NAV-arbeidet.

Den altfor lange tiden det tar å få behandlet klager på uriktige NAV-vedtak er helt uakseptabel. Behandlingstiden både hos klageinstansen og trygderetten må reduseres vesentlig. Det er også nødvendig å få på plass en ordning med fri rettshjelp som gjør det mulig for de som utsettes for urett og få prøvet sine saker mot forvaltningen på forsvarlig måte. Med dagens mangelfulle ordning faller store grupper utenfor, og det fører til at uriktige avgjørelser ikke blir rettet opp. Det hjelper ikke å ha rett hvis du ikke får rett.


Dette gjør vi


AAP-aksjonen jobber for å gjøre de dramatiske konsekvensene av AAP-kutt og regelendringer kjent for flest mulig. Vi viser frem både fattigdommen og fortvilelsen. Som brukerorganisasjon forsøker vi påvirke politikere og myndigheter, og vi er et talerør for mennesker som ikke får nødvendig hjelp.


Vi støtter de som ønsker å stå fram med sin historie for å vise fram svakheter i velferdsordningene og de som vil fortelle hvordan de kommer til kort i samspillet med NAV. I dette arbeidet skal vi være troverdige og saklige – men også tydelige.

AAP-aksjonen jobber mye med å få aviser og nyhetsredaksjoner interessert i å formidle brukererfaringer og drive konstruktiv systemkritikk i tråd med pressens samfunnsoppdrag. En viktig oppgave er også å delta i samfunnsdebatten om saker som påvirker syke og uføre. Dette arbeidet skjer blant annet i pressen og i sosiale medier.


Vi samarbeider med alle som ønsker å styrke velferdsordningene og gjøre NAV til en bedre etat. Vi jobber sammen med advokater, journalister, tillitsvalgte og politikere fra alle partier som ser nødvendigheten av endringer. I vårt nettverk finner du også forskere, leger, psykologer og andre behandlere, andre organisasjoner, NAV-ansatte og et stort antall brukere som gir oss nyttige innspill.


Vår brukergruppe har et enormt behov for veiledning og rettshjelp, og NAV svikter i dette arbeidet. AAP-aksjonen gir derfor praktiske råd og hjelp i egen sak til de som rammes, legger til rette for selvhjelp og formidler kontakt med trygderettsadvokater.